ชุดฝึกการอ่านภาษาไทย ใช้สำหรับแก้ปัญหาเด็กอ่านภาษาไทยไม่ได้ประกอบด้วยชุดฝึกจำนวน 56 ชุด แบบทดสอบผลการอ่านของนักเรียนเป็นระยะ แบบทดสอบการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึก  แบบบันทึกสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียนก่อนการใช้ชุดฝึกเป็นรายบุคคล แบบบันทึกพัฒนาการการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล และแบบบันทึกผลรวมระหว่างการใช้ชุดฝึกและหลังการใช้ชุดฝึก เพื่อหาประสิทธิภาพของการดำเนินการแก้ปัญหา