เทคนิคและวิธีการใช้การสัมภาษณ์

 เทคนิคและวิธีการใช้การสัมภาษณ์


1)      การเลือกผู้สัมภาษณ์ต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

-    บุคลิกภาพ
-    ความรู้
-    ทัศนคติต่อหลักทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ของกลุ่มตัวอย่าง
-    อายุ เพศ สาขาวิชาของผู้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นความแตกต่างของผู้ตอบ

2)      เตรียมการก่อนออกสัมภาษณ์

3)      ขั้นตอนการสัมภาษณ์

4)      ขั้นตอนภายหลังการสัมภาษณ์ต้องจดบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน

5)      ตัวผู้สัมภาษณ์จะต้องระวังมิให้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องต่อไปนี้ คือ

-    ถามคำถามกำกวม ไม่ชัดเจน (error in asking question)
-    ให้เวลาผู้ตอบไม่พอ คาดคะเนคำตอบล่วงหน้า หรือไม่ให้ผู้ตอบอธิบายเหตุผลในการ
    ตอบ (error in probing)
-    ผู้สัมภาษณ์ไม่ค่อยกระตุ้นให้ผู้ตอบร่วมมือ (error in motivation)
-    อาจเกิดได้ถ้าผู้สัมภาษณ์บันทึกตกหล่น ไม่ถูกต้อง เติมแต่ง หรือตีความหมายผิด
   (error in recording response)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)