เทคนิคการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเกิดไม่ยาก

     ดิฉันควบคุม ดูแลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมามากกว่า 10 ปี โดยมีเทคนิคการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ในเกิดในโรงเรียนแบบง่าย ๆ  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
      1. แนะนำ: เป็นขั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนซึ่งอาจจัดให้นักเรียนเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้นักเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่เริ่มหาหัวข้อ - เขียนเค้าโครง-ลงมือปฏิบัติ-เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ไปจนถึงการนำเสนอโดยจัดทำแผงโครงงานและรายงานปากเปล่า  ระยะเวลาในการเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดิฉันจัดอยู่คือ 2 วันกับอีก 1 คืน
      2.ติดตาม : หลังจากที่ให้ความรู้แล้วต้องมีการติดตามการทำโครงงานฯของนักเรียนจนนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำเร็จ
      3.ตรวจสอบ : เป็นการประเมินผลการทำโครงงานฯของนักเรียนโดยการจัดให้มีการประกวดโครงงานฯในโรงเรียน ถือเป็นการประเมินคุณภาพของโครงงานของนักเรียน
      4.ปรับปรุง : คัดเลือกโครงงานที่ผ่านการประกวดมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
      5.ส่งเสริม : เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานต่อ ชุมชน โดยส่งผลงานของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามสถาบันต่าง ๆ
      การดำเนินงานใช้ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา ดิฉันอยากให้คุณครูลองใช้เทคนิคนี้กับนักเรียนของท่านรับรองว่าไม่ผิดหวังจริง ๆ

      หมายเหตุ 

      ประสิทธิภาพของการพัฒนาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ การเอาใจใส่ติดตาม ของคณะทำงานในทีมของคุณครู  และอย่าลืมสร้างนักเรียนพี่เลี้ยง(รุ่นพี่ที่เคยทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว)ขึ้นมาช่วยคุณครูทำงานด้วยค่ะ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยากแบ่งปัน....ความรัก...ความรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คุณครูมีข้อคิดและความรู้ที่ดีเสมอ  มีเวลาจะคุยมากกว่าค่ะ...เปลี่ยนรูปสวยมากเลย

เขียนเมื่อ 

การส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีทางความคิดด้วยการแสดงผลงานต่อชุมชนนั้น  ผมถือว่าเป็นกลไกอันสำคัญที่จะช่วยให้เกิดมิติการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ..

ขอบคุณครับ