OKM-8 : AAR ( 3 )

 

กิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างสำนักงาน ( OKM - 8 )
AAR : KM เพื่อการประเมินตรวจสอบสำนักงานเลขานุการ
ตามเกณฑ์ของสกอ. 
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์

สิ่งที่น้อยกว่าความคาดหวังจากการจัดกิจกรรมนี้

 • ตัวแทนแต่ละคณะฯ บางคณะยังไม่ได้เข้าร่วม เกรงว่าหากจะใช้สกอ.บางเกณฑ์ประเมินระดับสนง.เลขานุการคณะ บางคณะฯ อาจจะไม่สามารถประเมินได้
 • ได้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ เพราะแบ่งเป็นกลุ่ม จะรู้เฉพาะกลุ่ม และได้แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
 • บุคลากรเข้าร่วมน้อย
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมน้อย
 • ผู้เข้าร่วมตัวแทนไม่ครบทุกคณะ
 • ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมนี้

 • ควรเชิญงานต่าง ๆ ในระดับสำนักงาน เข้าร่วมประชุมด้วยให้มากกว่านี้
 • ควรมีการเชิญจนท. ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้นั้น ๆ เข้าร่วมด้วย
 • อยากให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบงานของด้านนั้น ๆ มาเข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นการเรียนรู้กันไปด้วย
 • ควรให้คณะฯ แต่ละคณะ จัดทำมาก่อนในคณะ และนำมาสรุปในที่ประชุม แต่จัดแบบนี้ก้อดีระดับหนึ่ง
 • จัด KM อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนในแต่ละงานย่อย
 • ควรแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล เตรียมข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
 • การจัดโครงกรกระชั้นชิดไปหน่วย เลยไม่มีข้อมูลมาเข้าร่วมประชุม
 • ไม่มี ดีมาก
 • เรื่องเวลาในการจัดกิจกรรม ถ้ากิจกรรมใช้เวลาเยอะ ควรจัด KM ทั้งเช้าและบ่าย
 • จัดอภิปราย / บรรยายให้ความรู้ในเกณฑ์สกอ.ในเรื่องความหมายและเอกสารเพิ่มเติม เพื่อกำหนดใช้ให้เป็นทิศทางเดียวกัน
 • ดีอยู่แล้ว
 • ควรกำหนดหรือรูปแบบ วิธีการให้ชัดเจน บางกลุ่มทำกิจกรรมที่มอบหมายให้แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดของผลที่ได้
 • น่าจะเปลี่ยนไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่
 • จากการดูจำนวนบุคลากรเข้าร่วมจัดได้ว่า มีจำนวนเหมาะสมมาก
 • ไม่มีการปรับปรุง / ดีมาก

                                                                              บอย สหเวช
                                                                               9 ต.ค. 50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ
 • รัวเป็นชุดเลยนะครับ
 • จะตามอ่านนะครับ
 • ขอบคุณมากครับ