ทุกวันนี้คนไทยที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน และแสวงหาความรู้ มักไม่ระวังในการเขียน เช่นเขียนไม่ถูกต้องตามแบบ วางตำแหน่งสระ เครื่องหมาย สัญญลักษณ์ต่างๆไม่ตรงตำแหน่ง เขียนได้ไม่สวยงาม ไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนของราชบัณฑิตยสถานเป็นต้น  ควรหันมาสนใจวิธีการเขียนด้วยหลักการง่ายๆเพียงไม่กี่ข้อ ใช้เวลาอันสั้น ได้ผลเร็ว รับประกันได้  สามารถติดตัวผู้เขียนไปอย่างถาวร ทั้งยังเป็นการธำรงไว้ซึ่งการรักษามรดกของชาติไทยเรา <div align="center" style="text-align: center"></div>