การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชายกาง
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา  ๑๔  มาตรฐาน  ๖๐  ตัวบ่งชี้ รวบรวมโดย  ครูวิวัฒน์   กางการ  ครูชำนาญการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่        ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์(๖) ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒       ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓       ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที   ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔   ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และไม่เห็นแก่ตัว ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕   ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖   ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี(๕) ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑     ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒     ผู้เรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ ๒ .    ผู้เรียน ไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย และอุบัติเหตุ  รวมทั้งปัญหาทางเพศ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕    ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู  และผู้อื่น มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา(๔) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑     ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒    ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี /นาฏศิลป์โดยไม่ขัดหลักศาสนา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓    ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา /นันทนาการ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔    ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย   มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ   มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (๓) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ .  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม ตัวบ่งชี้ที่ ๔ .๒ ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง ตัวบ่งชี้ที่ ๔ .๓ ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการ มาตรฐานที่ ๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร(๘) ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดี  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖     ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖   ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖   ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖   ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖   มาตรฐานที่ ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(๓) ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑      ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒      ผู้เรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ    ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๓     ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   มาตรฐานที่ ๗   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(๓) ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑  ผู้เรียนสามารถวางแผน  ทำงานตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๒  ผู้เรียนรักการทำงาน  สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้ ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๓   ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มาตรฐานด้านครู มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ มีครูเพียงพอ (๕ ) ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑   ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๒    ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตัวบ่งชี้ที่   ๘.๓    ครูที่สอนตรง ตามวิชาเอก /โท  หรือความถนัด ตัวบ่งชี้ที่  ๘. ๔ ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากำหนด  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ สถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(๘) ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๘   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มาตรฐานด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ ๑๐   ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ(๔) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑   ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น  และอุทิศตนในการทำงาน ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒   ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓    ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๔    ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร มาตรฐานที่ ๑๑   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา   (๔) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒   สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓  สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบ   ถ่วงดุล ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๔   สถานศึกษามีระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานที่ ๑๒   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(๓) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒   สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓    สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้   (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ .  สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา   (๒) ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกณฑ์ประเมิน สมศ.

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน#มาตรฐานด้านผู้เรียน#มาตรฐานด้านครู#มาตรฐานด้านผู้บริหาร

หมายเลขบันทึก: 133619, เขียน: 01 Oct 2007 @ 14:44 (), แก้ไข: 23 Mar 2012 @ 08:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)