การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมและมัธยมศึกษา  ๑๔  มาตรฐาน  ๖๐  ตัวบ่งชี้รวบรวมโดย  ครูวิวัฒน์   กางการ  ครูชำนาญการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่        ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์(๖)ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒       ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓       ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔   ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และไม่เห็นแก่ตัวตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕   ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖   ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี(๕)ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑     ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒     ผู้เรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ ๒.    ผู้เรียน ไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย และอุบัติเหตุ  รวมทั้งปัญหาทางเพศ  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่นตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕    ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู  และผู้อื่นมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา(๔)ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑     ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒    ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์โดยไม่ขัดหลักศาสนาตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓    ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔    ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย   มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ   มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (๓) ตัวบ่งชี้ที่ ๔.  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวมตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรองตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการมาตรฐานที่ ๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร(๘)ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดี  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖   ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖   ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖   ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘    ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ต่ำกว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓  และ ม.๖  มาตรฐานที่ ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(๓)ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑      ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัวตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒      ผู้เรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๓     ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๗   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(๓)ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑  ผู้เรียนสามารถวางแผน  ทำงานตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวบ่งชี้ที่  ๗.๒  ผู้เรียนรักการทำงาน  สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๓   ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจมาตรฐานด้านครูมาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ มีครูเพียงพอ (๕)ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑   ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตัวบ่งชี้ที่  ๘.๒    ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไปตัวบ่งชี้ที่   ๘.๓    ครูที่สอนตรง ตามวิชาเอก/โท  หรือความถนัดตัวบ่งชี้ที่  ๘. ๔ ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากำหนด  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ สถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(๘)ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๘   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มาตรฐานด้านผู้บริหารมาตรฐานที่ ๑๐   ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ(๔)ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑   ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น  และอุทิศตนในการทำงานตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒   ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓    ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๔    ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหารมาตรฐานที่ ๑๑   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  (๔)ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓  สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบ   ถ่วงดุลตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๔   สถานศึกษามีระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวงมาตรฐานที่ ๑๒   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(๓)ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒   สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓    สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายมาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (๒)ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.  สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๑ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา