การวัดผลประเมินผลตามรายวิชา

ครูหนึ่ง
การวัดผล

การวัดและประเมินผล

 

            การวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์นั้น  ผู้สอนไม่ควรมุ่งวัดแต่ด้านความรู้เพียงด้านเดียว   ควรวัดให้ครอบคลุมด้านทักษะ / กระบวนการ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมด้วย     ทั้งนี้ต้องวัดให้ได้สัดส่วนและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร

การวัดผลและการประเมินผลควรใช้วิธีการที่หลากหลายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ         วัตถุประสงค์ของการวัด  เช่น  การวัดผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  (Formative  Test)   การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพร่องของผู้เรียน  (Diagnostic  Test)   การวัดผลเพื่อ ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  (Summative  Test  หรือ  Achievement Test)   การวัดผลตามสภาพจริง   (Authentic  Test)   การสังเกต  แฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio)  โครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics  Project)  การสัมภาษณ์  (Interview)

            การวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ควรมุ่งเน้นการวัดสมรรถภาพโดยรวมของผู้เรียนเป็นหลัก (Performance  Examination)  และผู้สอนต้องถือว่าการวัดผลและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้  อย่างไรก็ตามสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น  หัวใจของการวัดผลและการประเมินผล ไม่ใช่อยู่ที่การวัดผลเพื่อประเมินตัดสินได้หรือตกของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว  แต่อยู่ที่การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพร่องตลอดจนการวัดผลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ

            การประเมินผลที่ดีนั้นต้องมาจากการวัดผลที่ดี  กล่าวคือ  จะต้องเป็นการวัดผลที่มีความถูกต้อง (Validity)  และมีความเชื่อมั่น  (Reliability)  และการวัดผลนั้นต้องมีการวัดผลด้วยวิธีต่างๆที่หลากหลายตามสภาพ  และผู้สอนจะต้องวัดให้ต่อเนื่อง  ครอบคลุมและทั่วถึง   เมื่อนำผลการวัดทั้งหลายมารวมสรุปก็จะทำให้การประเมินผลนั้นถูกต้องใกล้เคียงตามสภาพจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวัดผลตามสภาพจริง

คำสำคัญ (Tags)#การวัดผล#การวัดผลตามสภาพจริง

หมายเลขบันทึก: 133614, เขียน: 01 Oct 2007 @ 14:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)