เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน   .     

.     แบบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ  6005)      

         แบบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการ 

         แบบคำรับรองบ้านพักครู

         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านฯ

         คำสั่งบรรจุครั้งแรก  หรือสำเนา ก.พ.7

         คำสั่งปฏิบัติงานปัจจุบัน

         สัญญาเช่าบ้าน (ติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท)

         สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากรผู้ให้เช่า

         สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่เช่าที่มีชื่อผู้เช่าและของผู้ให้เช่า

         สำเนาโฉนดบ้านหลังที่เช่า

         แผนผังที่ตั้งบ้านเช่า

         คำรับรองการเช่าบ้านต่างท้องที่(กรณีที่เช่าบ้านต่างท้องที่)

          กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน

เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  (ผ่อนชำระเงินกู้)    

-  แบบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ  6005)      

 - แบบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการ 

แบบคำรับรองบ้านพักครู คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านฯ

- คำสั่งบรรจุครั้งแรก  หรือสำเนา ก.พ.7

คำสั่งปฏิบัติงานปัจจุบัน

- สัญญากู้เงินสัญญาจำนองที่ดิน

- สัญญาซื้อขายบ้านสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  (กรณีจ้างปลูกสร้างบ้าน)

- แบบแปลนบ้าน  (กรณีจ้างปลูกสร้างบ้าน)

- รายการประมาณการงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านใบเสร็จรับเงินค่าซื้อวัสดุ (กรณีจัดซื้อวัสดุเอง)

- ใบขออนุญาตปลูกสร้างบ้านและ ขอเลขที่บ้าน

สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากรผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ซื้อหรือปลูกสร้าง

สำเนาโฉนดที่ดินบ้านหลังที่ซื้อหรือปลูกสร้างแผนผังที่ตั้งบ้าน  

สิ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการ

         ตรวจสอบสิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

         แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน

         บันทึกเสนอมอบคณะกรรมการตรวจสอบตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน

         ขออนุมัติให้ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามแบบ  6005

         จัดทำทะเบียนคุมเลขที่ แบบ  6005 

         ออกเลขที่ในแบบ  6005

         จัดส่งเอกสารการขอรับเงินค่าเช่าบ้านที่อนุมัติแล้วให้ สพท.1 ชุด

         เมื่อขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านใช้ แบบ  6006

         เมื่องดเบิกค่าเช่าบ้านไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้แจ้ง สพท.ทราบด้วย

         ส่งเรื่องขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านให้เป็นปัจจุบัน         เพื่อสะดวกในการควบคุมการเบิกจ่าย

         ตรวจสอบรายละเอียดการขอเบิกให้ถูกต้องก่อน     ส่งเบิกไปยัง สพท.