1. การบริหารการเงินของ ชพค.และ ชพส. ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ควรบริหารให้เกิดประโยชน์ทั้งขณะมีชีวิตอยู่และเสียชีวิต

2. ควรแถลงค่าใช้จ่ายในการบริหารให้สมาชิกทราบ

   หลักการของ ชพค.ชพส. คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก เพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาว่าทำอย่างไรที่จะให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม เช่น
    1.ควรบริหารการเงินวิธีใหม่ที่สมาชิกได้รับประโยชน์มากขึ้น

    2.หากสมาชิกต้องการลาออกน่าจะให้ผลตอบแทนได้บ้าง