บทความวิจัยการศึกษาสภาพการจัดทรัพยากรการศึกษาในโรงเรียนสมุทรพิทยาคม

aew
การจัดทรัพยากรการศึกษา

การศึกษาสภาพการจัดทรัพยากรการศึกษาในโรงเรียนสมุทรพิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

A Study of The Status of Educational Resource Management in Samutpittayakhom Secondary School under The Office of Samutprakarn Educational Service Area Zone2

ผู้วิจัย                                        นางสาววัชรา  มะธิตะโน *   

Miss.Watchara Mathitano     

คณะกรรมการควบคุม           รองศาสตราจารย์ดร.พรพิพัฒน์  เพิ่มผล

    รองศาตราจารย์มณี  เหมทานนท์

    อาจารย์ ดร.นงลักษณ์  เรือนทอง

Advisor Committee :  Assoc. Prof.Dr. Pornpipat  Permpon

                                            Assoc. Prof. Manee  Hemtanon        

                                            Dr.Nongluk  Rueanthong

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดทรัพยากรการศึกษาในโรงเรียนสมุทรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนสมุทรพิทยาคม ปีการศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้น 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการจัดทรัพยากรการศึกษาในโรงเรียนสมุทรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (m) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดทรัพยากรการศึกษาในโรงเรียนสมุทรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมและเป็นรายด้านมีสภาพการจัดทรัพยากรการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการเงิน ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการจัดทรัพยากรในโรงเรียนสมุทรพิทยาคม ดังนี้ คือ บุคลากรควรได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบประจำปี ควรแบ่งงบประมาณเป็นไปตามสภาพความจำเป็นของแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ควรมีการจัดห้องเรียนและห้องประกอบอื่น ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ควรมีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร และควรมีการใช้เทคนิคการสอนแบบเป็นทีม*คม.(การบริหารการศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ :  การจัดทรัพยากรการศึกษา  ทรัพยากรทางการศึกษา

  ครู ค.ศ.1 โรงเรียนสมุทรพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

สนใจบทความวิจัย******w1

                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์ เคมี

คำสำคัญ (Tags)#การจัดทรัพยากรการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 132282, เขียน: 27 Sep 2007 @ 14:16 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)