สรุปผลการดำเนินงานวิจัย ส่ง กพร ปี 2550


สรุปผลงานคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ส่ง กพร ปี 2550

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (รายงานตัวชี้วัด)

คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย งานบริการพยาบาล

ปี พ.ศ. 2550

  • ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพภายใน
  • ประเด็นการประเมินผลที่ 3.3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
  • ตัวชี้วัดที่ 3.3.4 : จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 
  • ข้อมูลที่ต้องรายงาน
จำนวนศูนย์หรือกิจกรรมทางวิชาการในหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการที่ได้รับยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แยกรายงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐานยืนยัน 
  • มิติที่1  ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
 

 

 
ศูนย์/กิจกรรมบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ลักษณะการให้บริการวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ  
 
1 A Research Utilization Project: Using Evidence-Based for Development of Clinical Nursing Practice Guideline of practical knowledge and self-care management for cancer patient receiving chemotherapy 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2550   นำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Nurses at the forefront: dealing with the unexpected โดย  อุบล จ๋วงพานิช   ICN nurses 3,000 คน  
2 Patient,s Right Practice of Health providers and clients at Srinagarind University Hospital   นำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Nurses at the forefront: dealing with the unexpected โดย นางพนอ เตชะอธิก                           ICN nurses 3,000 คน  
3
Effects of distraction techniques on pain from venipuncture or intravenous  cannulation in school-age children with cancer
 
นำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Nurses at the forefront: dealing with the unexpected
โดย  นางสาวเกศนี บุณยวัฒนางกุล
 
ICN nurses 3,000 คน  
4 โครงการ    การเขียนบทความทางวิชาการ  (Paper Writing) จัดอบรมวิชาการ พยาบาล จำนวน 50 คน  
5 สนทนาวิจัยวิจารณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2550วันที่ 5 ตุลาคม 2550  นำเสนอโครงร่างการวิจัย พยาบาล 20 คน  
6 โครงการ  ติดตาม โครงการนำผลการวิจัยมาใช้โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence- Based Practice: EBP)”วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 นำเสนอความก้าวหน้าการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล 3 เรื่อง พยาบาล 20 คน  
7 Research Utilization Project :การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล  เรื่อง การใช้สารละลายน้ำเกลือหล่อหลอดเลือดดำ เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็มฉีดยาชนิดล็อคสิงหาคม 2550  สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  พยาบาลจำนวน194 คน  
8 โครงการ  การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในคลินิกเฉพาะสาขา(APN: Advanced Practice Nurse)จัดวันที่ 12 กรกฎาคม 2550  จัดอบรมวิชาการ พยาบาลจบปริญญาโท จำนวน 20 คน  
9 โครงการสรุปและสัมมนาแผนปี 2551จัดวันที่ 23-24 สิงหาคม 2550  สรุปและสัมมนาแผนปี 2551 คณะกรรมการวิจัย 13 คน  วิทยากร  3 คน  และทีม ผู้บริหาร 4  คน รวม 20  คน  
10 สนทนาวิจัยวิจารณ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2550  นำเสนอโครงร่างการวิจัย พยาบาล 20 คน  
หมายเลขบันทึก: 131997เขียนเมื่อ 26 กันยายน 2007 19:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 20:34 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
  • เชิญคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและผู้สนใจเข้าฟัง 

โครงการ  ติดตาม โครงการนำผลการวิจัยมาใช้โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence- Based Practice: EBP)”

 และการสนทนาวิจัยวิจารณ์

  • ในวันที่ 5 ตุลาคม 2550 

งบประมาณ 2551

คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยได้ งบประมาณ ในการจัดอบรม 3 โครงการ

  • อบรมกระบวนการวิจัย
  • อบรม Paper Writing
  • อบรม Evidence- Based Practice: EBP

น้องๆ เตรียมตัว...สมัครเข้ารับการอบรมนะคะ

แผนพัฒนางานวิจัยข องคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ของงานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปี 2551

เราต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2

การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายหลักที่ 1

 เพื่อให้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปัญหาของชุมชน สังคมและกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธิ์ ข้อ 3.

พัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจัดการวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย นวตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดข้อ 8.

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) ที่ได้รับทุนวิจัย

โครงการฯ ที่คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยได้ของบประมาณสนับสนุนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์นี้ คือ

1. โครงการอบรมกระบวนการวิจัย

2. โครงการอบรม Paper writing

3. โครงการอบรม Evidence based nursing practice

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี