การขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.

กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2551

หลังจากที่ สพฐ.ได้จัดประชุมสัมมนาพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ซึ่งได้แก่  ผอ.สพท.  และ รอง ผอ.สพท.ทุกท่าน  เมื่อวันที่ 21 - 23 ก.ย. 2550  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กทม.  เพื่อให้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. พอสรุปหลักการสำคัญได้ดังนี้

วิสัยทัศน์

สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

พันธกิจ

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ  พิการ  และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา

4.ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ของ สพฐ. ปี 2551

กลยุทธ์ที่ 1 คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กลยุทธ์ที่ 4 กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ สพท.และสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (2)

ธเนศ ขำเกิด
IP: xxx.25.84.36
เขียนเมื่อ 
  ก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ตอนนี้ผมคิดว่าเรา(ทีมผู้บริหารสพท.)น่าจะนำข้อมูลผลการติดตามประเมิน สพท. ที่สพฐ.ประเมินที่ผ่านมา  มาวิเคราะห์จุดที่เขาเสนอแนะไว้ หรือจุดที่ควรพัฒนา ในแต่กลยุทธ์  แล้วให้แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนา  ตามระยะเวลาที่กำหนด  และมีการประเมินโดยต้นสังกัดกันอีกรอบ  จะดีไหม?
-
IP: xxx.29.134.129
เขียนเมื่อ 

วันนี้มาเปิดอ่าน  ได้ความรู้ดีด้วย   ขอขอบคุณมาก

หมายเลขบันทึก

131549

เขียน

25 Sep 2007 @ 13:59
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 13:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก