สรุป Abnormal Uterine Bleeding ก่อนสอบ

สรุปย่อทบทวนก่อนสอบ

Abnormal Uterine Bleeding

Abnormal finding
 * Route ท่อปัสสาวะ หรือ ช่องคลอด หรือ ทวารหนัก
 * Site ผนังช่องคลอด หรือ ปากมดลูก หรือ โพรงมดลูก
 * Others โรคเลือด เช่น เกร็ดเลือดต่ำ (ITP)

Normal finding
 * มักใช้เรียกว่า DUB(dysfunction uterine bleeding)
 * ตรวจร่างกายปกติ พบเพียงแต่มีเลือดออกผิดปกติ
 * มักจะมาจากความไม่สมดุลย์ ของ ฮอร์โมน

Adnexal pain
 * Appendicitis
 * Adnexal tumors
 * Ectopic pregnancy
 * Endometriosis
 * Pelvic inflammatory diseases

Other Problems to be Considered:
 * Rupture of an adnexal mass Adnexal torsion Perihepatic inflammation (Fitz-Hugh and Curtis syndrome)

Adnexal tumors
 * Those larger than 7 cm in diameter
 * Those that persist beyond the length of a normal menstrual cycle
 * Those that have solid components
 * Those that have a complex internal structure
 * Those that are associated with pain

Adnexal tumors
การรักษา
 * ไม่ต้องทำอะไร
 * กรณีที่เป็น Physiologic change  เช่น
 * follicular cyst , corpus luteum cyst
 * ผ่าตัด

Ectopic pregnancy

Vital signs stable
 * Medical treatment
 * Surgical treatment
 * Expectant treatment


Shock
 * Surgical treatment


Medical treatment
 * Methotrexate
 * Actinomycin D


Surgical treatment
 * Laparotomy
 * Laparoscopy


Type of treatment
 * Conservative
  - Salpingotomy
  - Salpingostomy
 * Definite
  - Salpingectomy

Endometriosis


Medical treatment
 * ยาเม็ดคุมกำเนิด
 * DMPA
 * Megestrol
 * GnRH analogs eg. Enanthone, Zoladex, Suprefact
 * Danazol


Surgical treatment
 * Conservative
  - Endometriotic spot ablation
  - Presacral neurectomy
  - LUNA(Laparoscopic Uterine Nerve Ablation)
 * Radical treatment
  - Hysterectomy with bilateral oophorectomy


PID


History
 * Pain  90%  หลังมีเพศสัมพันธ์ โยกปากมดลูก
 * Abnormal vaginal discharge  75%
 * Unanticipated vaginal bleeding  40%
 * Temperature higher than 38°C (30%), nausea, and vomiting


Physical:
 * PV ( sensitivity only 60%)
 * Uterine/adnexal tenderness or cervical motion tenderness
Additional criteria
 * Temp > 38.3°C (101°F)
 * Abnormal cervical or vaginal mucopurulent discharge
 * Presence of white blood cells (WBCs) on saline microscopy of vaginal secretions
 * Elevated erythrocyte sedimentation rate
 * Elevated C-reactive protein level
 * Laboratory documentation of cervical infection with Neisseria gonorrhoeae or Chlamydia trachomatis

Abnormal pap smear


Papniculou system แบ่งเป็น 5 ขั้น คือ
 Class I : ปกติ ไม่มีเชื้อมะเร็ง
 Class II  : มีการอักเสบของช่องคลอดหรือปากมดลูก แต่ไม่มีเชื้อมะเร็ง
 Class III : สงสัยอาจจะมีเชื้อมะเร็ง
 Class IV : มีเชื้อมะเร็งแต่ยังไม่แน่ใจ 100% ทีเดียว
 Class V : มีเชื้อมะเร็งแน่นอน


Bethesda system
 WNL  - ปกติ ไม่มีเชื้อมะเร็ง
 ASCUS or AGUS  - ไม่ชัดเจน ระหว่าง infection
  SUSPECIOUS OF CANCER
   LSIL  - mild dysplasia( CIN I)
  HSIL - moderate to severe dysplasia(CIN II-III)  
 POSITIVE FOR CANCER


Colposcopy
 * Pap class III, IV,V
 * Bethesda
  - LSIL
  - HSIL
  - Cancer
  - ASCUS or AGUS 


Treatment after colposcopy
Dysplasia
 * F/U กรณี mild dysplasia
 * Ablative surgery eg cryotherapy, Laser vapourization
 * Conization eg cold knife, LEEP, Laser
Cancer
 * Surgery  early stage
 * Radiations all stage

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)