นวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 1.ชื่อผู้เสนอนวัตกรรม  นายประเทือง  เจตกสิกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว                                     นายสำรวย  บุญทรงธรรม    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว                                นายนิวัฒน์  พันธ์กสิกร      ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว                โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2                โทร.056294136  e-mail address : [email protected]2.นวัตกรรมสนองกลยุทธ์ สพฐ.ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม3.สภาพปัญหาและความจำเป็นที่พัฒนา                วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ก้าวหน้าวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  งามล้ำกิริยา  พัฒนาร่วมชุมชน  ฝึกฝนเทคโนโลยี  สุขภาพดีทั้งกายใจ      ฝันใฝ่รางวัลพระราชทาน  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง4.กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม4.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติวัตถุประสงค์                -เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด                -เพื่อเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน                -เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพของนักเรียน                -เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงเป้าหมายของการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ                -เป็นศูนย์เครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบ ระดับม.ต้นและม.ปลาย                -จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน                -จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา                -การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน                -พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย                -ดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนให้ได้มาตรฐาน4.2 การออกแบบนวัตกรรม-ระดมความคิด           เพื่อให้เกิดการร่วมคิด-สร้างเครือข่าย           เพื่อให้เกิดการร่วมทำ-ให้ความรู้                 เพื่อให้เกิดการร่วมกันแก้ปัญหา-ยกย่องเชิดชู              เพื่อให้เกิดการร่วมภาคภูมิใจ-ประชาสัมพันธ์          เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ขยายผล4.3 นำสู่การปฏิบัติ                -ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมนำความรู้ตามแนววิถีพุทธ                                -กิจกรรมค่าครูอาสาสร้างสรรค์โลกสีขาว ครูอาสาดินสอสี                                -กิจกรรมการเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                -กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน                -พัฒนาและประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                -กิจกรรมการเลี้ยงปลา/การเพาะเห็นนางฟ้า/การปลูกผักสวนครัว/การทำนาข้าวปลอดสารพิษ/การทอเสื่อกก/การแกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น                                -โครงการกินผักทุกวัน เด็กไทยทำได้                 -สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน                                -เป็นเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่วงก์                                -เป็นเครือข่ายสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์                                -เป็นเครือข่ายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์                                -เป็นเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด4.4 ผลการนำสู่การปฏิบัติ                -โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน/เป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน                -โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรในการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับน่าพอใจ จาก สพท.นว. 2                -นักเรียนและโรงเรียนได้รับการคัดเลือกครู/กลุ่มยุวเกษตรกรและตัวแทนยุวเกษตรของอำเภอแม่วงก์                -นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตฯ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2548/2549                -นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับโล่จาก ฯพณฯรมต.ศธ.เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 25485.การเผยแพร่นวัตกรรม5.1 การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน                 -แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                 -แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนยากจน                -แก้ปัญหาด้านทุพโภชนา นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น5.2 การนำไปใช้                 -นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีทักษะในการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 5.3 การยอมรับและเผยแพร่                -โรงเรียนเป็นตัวแทนอำเภอแม่วงก์ ในการจัดนิทรรศการนำเสนอคณะติดตามผลการบริหารจัดการ สพท.จากสพฐ. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550                -โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชน/ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน/สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์/ศูนย์พัฒนสังคมที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์/อบต.เขาชนกัน/โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ  ศูนย์การเรียนรู้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 1.ชื่อผู้เสนอนวัตกรรม  นายประเทือง  เจตกสิกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว                                     นายสำรวย  บุญทรงธรรม    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว                                 นายนิวัฒน์  พันธ์กสิกร      ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว                 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2                 โทร.056294136  e-mail address : [email protected] 2.นวัตกรรมสนองกลยุทธ์ สพฐ.ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3.สภาพปัญหาและความจำเป็นที่พัฒนา                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ก้าวหน้าวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  งามล้ำกิริยา  พัฒนาร่วมชุมชน  ฝึกฝนเทคโนโลยี  สุขภาพดีทั้งกายใจ      ฝันใฝ่รางวัลพระราชทาน  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 4.กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม 4.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์                 -เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด                 -เพื่อเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน                 -เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพของนักเรียน                 -เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง เป้าหมายของการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ                 -เป็นศูนย์เครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบ ระดับม.ต้นและม.ปลาย                 -จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน                 -จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา                 -การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน                 -พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย                 -ดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 4.2 การออกแบบนวัตกรรม -ระดมความคิด           เพื่อให้เกิดการร่วมคิด -สร้างเครือข่าย           เพื่อให้เกิดการร่วมทำ -ให้ความรู้                 เพื่อให้เกิดการร่วมกันแก้ปัญหา -ยกย่องเชิดชู              เพื่อให้เกิดการร่วมภาคภูมิใจ -ประชาสัมพันธ์          เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ขยายผล 4.3 นำสู่การปฏิบัติ                 -ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมนำความรู้ตามแนววิถีพุทธ                                 -กิจกรรมค่าครูอาสาสร้างสรรค์โลกสีขาว ครูอาสาดินสอสี                                 -กิจกรรมการเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์                                 -กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน                 -พัฒนาและประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                 -กิจกรรมการเลี้ยงปลา/การเพาะเห็นนางฟ้า/การปลูกผักสวนครัว/การทำนาข้าวปลอดสารพิษ/การทอเสื่อกก/การแกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น                                 -โครงการกินผักทุกวัน เด็กไทยทำได้                 -สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน                                 -เป็นเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่วงก์                                 -เป็นเครือข่ายสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์                                 -เป็นเครือข่ายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์                                 -เป็นเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 4.4 ผลการนำสู่การปฏิบัติ                 -โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน/เป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน                 -โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรในการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับน่าพอใจ จาก สพท.นว. 2                 -นักเรียนและโรงเรียนได้รับการคัดเลือกครู/กลุ่มยุวเกษตรกรและตัวแทนยุวเกษตรของอำเภอแม่วงก์                 -นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตฯ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2548/2549                 -นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับโล่จาก ฯพณฯรมต.ศธ.เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2548 5.การเผยแพร่นวัตกรรม 5.1 การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน                 -แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                 -แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนยากจน                 -แก้ปัญหาด้านทุพโภชนา นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 5.2 การนำไปใช้                 -นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีทักษะในการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 5.3 การยอมรับและเผยแพร่                 -โรงเรียนเป็นตัวแทนอำเภอแม่วงก์ ในการจัดนิทรรศการนำเสนอคณะติดตามผลการบริหารจัดการ สพท.จากสพฐ. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550                 -โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชน/ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน/สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์/ศูนย์พัฒนสังคมที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์/อบต.เขาชนกัน/โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nsw1

คำสำคัญ (Tags)#ศน.kmภาคกลาง

หมายเลขบันทึก: 130026, เขียน: 20 Sep 2007 @ 16:15 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)