สรุปเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จากห้องเรียน

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

 1. การวัดผลการปฏิบัติงาน  (Performance Measurement)

 2. การเทียบงาน (Benchmarking)

  3.วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)

 4. คุณภาพการให้บริการ (Service Quality)

 5. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน(Performance Auditing)

 6. การประเมินโครงการ(Program Evaluation)

7.  การมอบอำนาจและให้อิสระในการทำงาน (Devolution  and   Autonomy)

8.  การวางแผนองค์การและแผนกลยุทธ์ (Corporate and Strategic  Planning)


 9. การทำสัญญาผลการปฏิบัติงาน (Performance Contracting)

ขั้นตอนที่สำคัญในการจัดทำระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน

1.  กำหนดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ   Mission  Objectives Targets  Results

2.  Key performance indicator  ที่เกี่ยวโยงกับพันธะกิจและเป้าหมาย
   สำหรับผู้บริหารองค์การ
   External  Stake-holders

3.  เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
-  จัดทำบัญชีรายการแหล่งข้อมูล
 - พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
 - ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือและกระบวนการเก็บ
 - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

4.  กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

5.  รายงานผลสัมฤทธิ์

6.  ใช้ประโยชน์ข้อมูลการวัดผลการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)