มอบบทกลอนนี้...เป็นพลังใจ..เชิดชู..ผู้เกษียณอายุราชการ สพท.สพ.๒

      ช่อกล้วยไม้  ชูดอก  บอกคุณค่า

     การศึกษา ก้าวไกล ไปสู่ฝัน

     ผู้บริหาร ภารโรงครู ผู้ผลักดัน

     ล้วนเป็นคน สำคัญ สร้างสรรค์คน

     สพท. สุพรรณ อันเขตสอง

     ดอนเจดีย์ อู่ทอง บรรลุผล

     สองพี่น้อง พัฒนา ประชาชน

     ให้อยู่บน รากฐาน การรู้เรียน

          คนทำงาน นานหนัก ได้พักก่อน

          ได้พักผ่อน ชีวา คราเกษียณ

          ราชการ งดงาม ด้วยความเพียร

          เทิดแสงเทียน ส่องทาง สร้างปัญญา

               ท่านผอ. ประพันธ์ สุดโตนี้

              ผลงานดี บริหาร การศึกษา

             วัดทุ่งคอก ดังเด่น เห็นทันตา

              ขอบูชา ผลงาน การเป็นครู

     ท่านผอ. ธรรมนูญ แก้วหอมคำ

     คุณธรรม จรรยา สง่าหรู

     อนุบาล วัดดงตาล งานเฟื่องฟู

    นับเป็นปูชนีย์ ศรีแผ่นดิน

     รองผอ. สมิง บุญมาคุ้ม

     ผู้โอบอุ้ม เด็กไทย ใจถวิล

     เยาวชน พัฒนา ค่าชีวิน

     บ้านสระกระโจมยิน ยลผลงาน

          ครูวงเดือน อัศดรศักดิ์

          อาจารย์สาม งามนัก เขากล่าวขาน

          ภาษาไทย อาร์ทีซี ดีมานาน

          ยางยี่แส กลอนกานท์  ท่านเกรียงไกร

     ครูเอมอร ชูก้าน งานเกียรติก้อง

     สำเภาทอง ผ่องผุด สุดสดใส

     ท่านคือครู ทั้งตัว และหัวใจ

     ฝากสายใย ให้รำลึก นึกถึงกัน

          นิตยา เทียนทอง ครูของชาติ

         ไชยนาราษฎร์ร่วมจิต คิดสร้างสรรค์

          ผลงานเลิศ เชิดค่า สถาบัน

          ท่านยึดมั่น ทุกยาม ในความดี

               ครูสมเกียรติ คุรุสัมฤทธิ์ชัย

               ท่านสมนาม ครูไทย รักศักดิ์ศรี

              วัดปทุมสราวาส ผุดผาดรวี

               เพราะท่านนี้ ร่วมสร้าง แผ้วถาง มา

     ครูผ่องผุด มุจรินทร์ มาลาพงษ์

     ผู้มั่นคง ความรู้ ครูคุณค่า

     ฝากผลงาน เด่นชัด พัฒนา

     แม้อำลา บ้านหัววัง ยังจับใจ

               สุธารัตน์ จังพานิช ครูคิดสร้าง

               ทุกแนวทาง เพื่อสิ่ง ที่ยิ่งใหญ่

               จันทราวาส เก่งดี มีวินัย

               เพราะท่านให้ จรรยา ค่าของคน

     ขอเชิดชู  ครูอุดม พรหมศิริ

    ใช้สติ คู่ปัญญา หาเหตุผล

    บ้านหนองขุม รุ่มลึก ฝึกกมล

    เยาวชน ก้าวหน้า วิชาการ

         ครูจำนงค์ ดอกกะเบา ผู้เพราพริ้ง

         เป็นคนจริง คนดี ที่กล่าวขาน

         บ้านนเรศ ดอนเจดีย์ มีผลงาน

         จากวันวาน ถึงวันนี้ มีให้ชม

             ครูดิเรก เสร็จกิจ สัมฤทธิ์ผล

             เยาวชน สอนสร้าง อย่างเหมาะสม

             วัดบ้านกรวด ตรวจเห็น เด่นอุดม

             ค่านิยม ยังหรู เพราะครูดี

          ครูบุญเรือง ศรีดา ผู้น่ารัก

          บ้านท่าพระยาจักร มีศักดิ์ศรี

          คำนำหน้า อนุบาล รากฐานมี

          ครูคนนี้ บุญเรือง กระเดื่องนาม

      ครูวิรัตน์ ธัญญเจริญนั้น

      ผู้สร้างสรรค์ เชิดชู ครูสยาม

      บ.จ.หนึ่ง พัฒนา สง่างาม

      นั่นคือความ ภูมิจิต ท่านคิดทำ

          ครูสุชิน อรรถีโภค โชคเหลือล้น

          เยาวชน ได้ครู ผู้ดื่มด่ำ

          สร้างเก่งดี มีสุข ครบทุกคำ

          รางบัวทอง เลิศล้ำ นำชุมชน

     ครูสัจจา ปิยะพันธุ์ สรรค์แบบอย่าง

     เด็กบ้านสะพังกร่าง รู้เหตุผล

     รู้หน้าที่ มีวินัย ไม่ลืมตน

     ครูเป็นคน ปลูกฝัง คลังปัญญา

         คุณครูวิทย์ โพธิ์เตียน เพียรสั่งสม

         วัดสว่างอารมณ์ อุดมค่า

         เยาวชน ปลุกปั้น เห็นทันตา

         แก้ปัญหา ส่งเสริม เติมชีวี

     ครูดวงแข ทวีเลิศ เทิดศรีศักดิ์

     แจ้งประจักษ์ จรรยาครู รู้หน้าที่

     ทำเพื่อศิษย์ คิดสร้าง แบบอย่างดี

     วัดจันทราวาสมี ครูดีจริง

          โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

          พรสวรรค์ กิ่งสัมฤทธิ์ ศิษย์รักยิ่ง

          ศิษย์เห็นครู เป็นหลัก พึ่งพักพิง

          นี่คือสิ่ง สำคัญ คนชั้นครู

     เครืออนงค์ จันทรา ทำหน้าที่

     สร้างชีวี เยาวชน จนงามหรู

     วิชาชีพ ศึกษา น่าเชิดชู

     คนรับรู้ ยิ่งใหญ่ ไผ่โรงวัว

          ครูไพฑูรย์ ชื่นใจรัก ตระหนักแน่

          เป็นครูแท้ สร้างชื่อ ระบือทั่ว

         ท่านสอนศิษย์ ให้เว้น เห็นแก่ตัว

         บ้านสระกระโจมกลัว เรื่องบาปกรรม

     อีกสองท่าน นักการภารโรงดี

     ท่านทุ่มเท ชีวี ทุกเช้าค่ำ

     บริการ งานโรงเรียน พากเพียรทำ

     งานประจำ งานเร่งรัด พัฒนา

         ลุงเกษม แตงอ่อน แน่นอนนัก

         เป็นที่รัก ทุกคน คงบ่นหา

         ทำหน้าที่ ดียอด ตลอดมา

         คนคุณค่า บ้านสระกระโจมจริง

     คนสุดท้าย ปีนี้ ที่เกษียณ

     ลุงวิเชียร พ่วงเปีย ผู้ ไม่อยู่นิ่ง

     วัดบางบอน ซาบซึ้ง ได้พึ่งพิง

     งานทุกสิ่ง สรรค์สร้าง อย่างตั้งใจ

           ยี่สิบสาม ชีวิต สัมฤทธิ์ผล

           กายกมล ไร้ทุกข์ สุขผ่องใส

           กราบพระไตรรัตนา มาอวยชัย

           ทุกท่านให้ เกษมสันต์ นิรันดร์เทอญ