สพท.ยล.จัดอบรมkm เครื่อข่ายใยแมงมุม ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และเผ่ยแพร่กิจกรรมในองค์กรสู่สาธารณชน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดอบรมเรื่องการจัดการความรู้ เครื่อข่ายใยแมงมุม ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่กิจกรรมในองค์กรสู่สาธารณชน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" โดยมีนายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 ทั้งนี้ มีครู และเจ้าหน้าในสังกัดเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

นางสาวสุจิรา  แวอาแซ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่วันครู กล่าวว่า ในการอบรมครั้งนี้เป็นโครงการที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสามารถที่จะนำไปพัฒนาองค์กรโดยรวมสู่สาธารณชนให้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวในโรงเรียนของเรา  นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาบุคลากรครูในด้านการจัดทำเครื่องมีอสารสนเทศ (ICT) และจะนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป