ปัจจัยที่มีผลต่อเพศสัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา


ปัจจัยที่มีผลต่อเพศสัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

โดย กิตติพงศ์ พลเสน

(บทคัดย่อ)

  การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมเสี่ยงและภาวะแวดล้อม ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีอายุระหว่าง 20 - 24 ปี จำนวน 540 คน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้จำนวน ร้อยละ

และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์การจำแนกพหุในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

ผลการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 60 เป็นนักเรียนหญิง กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีอายุอยู่ในช่วง 20 21 ปี และมีจำนวนพี่น้องโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.39 คน นักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา นักเรียนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,752.72 บาท ในขณะที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 26,444.55 บาท นักเรียนจำนวนมากกว่าครึ่งมีพฤติกรรมการดื่มสุรา และมีนักเรียนร้อยละ 7.8 เคยใช้สารเสพติดมาก่อน ในขณะที่นักเรียนร้อยละ 45.4 เคยเที่ยวสถานเริงรมย์ และนักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งมีพฤติกรรมการดูสื่อลามก นอกจากนั้นยังพบว่า นักเรียนร้อยละ 68.9 มีเพื่อนที่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ในขณะที่นักเรียนร้อยละ 57.6 มีความรู้ระดับปานกลางเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แม้จะพบว่านักเรียนส่วนมากไม่เห็นด้วยต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน แต่ปรากฏว่านักเรียนร้อยละ 43.1 รายงานว่าเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ โดยวิธีวิเคราะห์ด้วยการจำแนกพหุ (MCA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ตัวแปรอิสระที่นำมาวิเคราะห์    ทั้ง 12 ตัว สามารถอธิบายความแปรผันของตัวแปรตามได้ร้อยละ 46.5 โดยตัวแปรที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน ทั้งก่อนและหลังควบคุมตัวแปรอิสระอื่นๆ ทุกตัว ได้แก่ การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด การเที่ยวสถานเริงรมย์ การดูสื่อลามก การมีเพื่อนที่มีประสบการณ์เพศสัมพันธ์ ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 127732เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2007 15:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 16:34 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)
  • แวะมาทักทายค่ะ
  • ในฐานะที่ณัฐเป็นนศ.เห็นด้วยค่ะและขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
  • มาเยี่ยมชมบล็อกณัฐบ้างนะคะ
  • http://gotoknow.org/blog/nutjung-282532

ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา  ส่วนใหญ่ละเลย และไม่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย   

 

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ

ปัญหานี้คงต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผมเองเชื่อว่าส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากเด็กและเยาวชนเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ค่านิยม ที่คนรุ่นก่อนได้สร้างไว้ด้วย

ด้วยความเคารพรัก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี