สรุปบทเรียนการบริหารทางการพยาบาล( SWOT )

SWOT คืออะไร
SWOT คืออะไร
สรุปเรื่อง การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สอนโดยนายแพทย์วีระ อิงคภาสกร ผู้อำนวยการ รพ.ธรรมศาสต์เฉลิมพระเกียรติ ในวิชาบริหารการพยาบาล
ท่านได้พูดถึงหลายๆเรื่องแต่ขอสรุปเรื่องของSWOT เป็นเรื่องแรกก่อน ดังนี้
 SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานะขององค์กรว่าเป็นอย่างไรทั้งในแง่ของจุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึงวิเคราะห์สถานะภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบขององค์กรว่าเป็นอย่างไรบ้าง
SWOT มีหลักการวิเคราะห์อย่างไรบ้าง
SWOT มีหลักการวิเคราะห์ 4 ด้านดังนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.ปัจจัยภายในองค์กร มี  2  ด้าน
 S = Strengths หมายถึง จุดแข็งขององค์กร
 W = Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนขององค์กร
2.ปัจจัยภายนอกองค์กร มี 2 ด้าน
 O = Opportunities หมายถึง โอกาสขององค์กรในการที่จะทำกิจกรรมใดๆ
 T = Threats หมายถึง ปัญหาหรืออุปสรรค
SWOT มีขั้นตอนการทำอย่างไร
S = Strengths หมายถึง จุดแข็งขององค์กร
องค์กรมีจุดแข็งหรือไม่ จุดแข็งขององค์กรของเรามีอะไรบ้าง จุดแข็งขององค์กรอาจพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้
- บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความสามารถ
- มีเงินทุนมากมาย เพียงพอ มั่งคั่ง
- เทคโนโลยีล้ำหน้า ทันสมัย
- ตราสินค้าเป็นที่รู้จักกันดีเป็นเวลายาวนาน
- ผู้บริหารหรือเจ้าของเป็นสมาชิกรัฐบาล
- มีแหล่งวัสดุอุปกรณ์ดี ราคาถูก
- ตลาดกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก
W = Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนขององค์กร
องค์กรมีจุดอ่อนอะไรบ้าง จะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เข้มแข็ง การพิจาณาจุดอ่อนขององค์กรควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
- บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอ
- บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ
- สิ้นค้าล้าสมัย คุณภาพสู้คู่แข่งไม่ได้
- เทคโนโลยีล้าสมัย
- ไม่มีการวิจัยและพัฒนา
- เป็นบริษัทใหม่ ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก
เมื่อวิเคราห์พบจุดอ่อนแล้ว ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
O = Opportunities หมายถึง โอกาสขององค์กรในการที่จะทำกิจกรรมใดๆ
การวิเคราะห์โอกาสขององค์กรในการที่จะทำกิจกรรมใดๆเช่น ผลิตสิ้นค้าใหม่ ขยายตลาด การวิจัย พัฒนาสินค้า เป็นต้น หรือวิเคราะห์ว่าตลาดต้องการอะไร สัมพันธ์กับจุดแข็งขององค์กรหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์โอกาสจากสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร
ควรพิจารณาดังนี้
- ลูกค้าต้องการสิ่งใหม่
- การบริการใหม่
- การเพิ่ม-ลดของประชากร
- กฏหมายและการเมือง
- การสนับสนุนของรัฐบาล
- สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
- ความต้องการของตลาด
T = Threats หมายถึง ปัญหาหรืออุปสรรค
การวิเคาห์ว่าอะไรเป็นอุปสรรคขององค์กรในการดำเนินงานต่างๆที่ทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินได้หรือดำเนินไปอย่างไม่ราบเรื่น เป็นการพิจารณาจากสังคมภายนอก
ควรพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้
- ตลาดแรงงาน
- วัตถุดิบราคาสูง
- ตลาดสิ้นค้าแคบ
- ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา
- ระเบียบ กฏหมายต่างๆ
- ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาล
- การต่อต้านจากผู้รับบริการหรือแรงกดดันจากผู้บริโภค
SWOT มีประโยชน์อย่างไร
การวิเคราะห์แต่ละด้านจะทำให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อองค์กร ต่อการวางแผนและการทำงานของบุคลากร จุดแข็งเป็นความสามารถที่จะใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในขณะที่จุดอ่อนเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขโอกาสเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบที่ต้องลงมือทันที
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ส่วนอุปสรรคเป็นปัญหาขององค์กรทำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)