สังเคราะห์งานวิจัย

งานวิจัย
สังเคราะห์งานวิจัย แบบภาวะผู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา

                                                                                                                      จุฑาทิพย์  สกุลเพ็ชร์   รหัส  4920121206

   
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

               

                ภาวะผู้นำและคุณลักษณะของผู้บริหาร  มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของผู้บริหารอย่างมาก  กล่าวกันว่าผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถเหนือคนอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มคนได้ ต้องมีเสน่ห์  บารมี  และคุณธรรมอันเป็นตัวอย่างได้แล้ว  รูปแบบการเป็นผู้นำยังเป็นผู้นำยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารงานและพฤติกรรมในการทำงานของผู้ร่วมงานอย่างมากด้วย ผู้บริหารที่มุ่งงานมากเกินไปอาจต้องใช้พลังงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสื่อความหมายมากไม่คุ้ม กับผลงานที่ได้รับ ( วิจิตร  วรตบางกร 2525:81 )  ดังนั้นประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ จึงขึ้นอยู่กับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงไร แบบผู้นำของผู้บริหารแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความรู้  ความสามารถ  บุคลิกลักษณะส่วนตัวและความเชื่อ จากสาเหตุเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละองค์การแตกต่างกันไป( วัชรินทร์  นุชนาคา2533:1 )

                การทำงานของผู้บริหารโรงเรียนอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตได้จากสาเหตุ ได้แก่ การบริหารโรงเรียนท่ามกลางความขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา  การทำงานที่หนักเกินไป  การทำงานที่มีความรับผิดชอบสูง   การทำงานที่ซ้ำซากจำเจ  การไม่ได้รับความยุติธรรมในการถูกลงโทษและการให้รางวัล  การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  การทำงานตามระเบียบที่มีมากของทางราชการ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ผู้บริหารโรงเรียนเกิดความเครียดและทำให้สุขภาพจิตเสื่อมในที่สุด

                ในการดำเนินงานเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่สำคัญบุคคลหนึ่ง ที่จะทำให้การบริหารโรงเรียนประสบความสำเร็จ  ผู้บริหารหรือผู้นำสถานศึกษา ถือว่าเป็นผู้นำของบุคลากรในโรงเรียน  ซึ่ง ผู้นำหรือผู้บริหารนั้นจะต้องใช้ความพยายาม ความสามารถทางด้านการบริหารการศึกษาและการบริหาร ด้านต่างๆ  ตลอดจนใช้การเป็นผู้นำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน  ประสานความคิด  การสร้างขวัญกำลังใจ   การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานหรือครูผู้ร่วมงานให้มีความร่วมมือ  ร่วมใจ  มีความพึงพอใจและมีความและมีความรักใคร่สามัคคี  ในหมู่คณะในการปฏิบัติงานทุกอย่าง  เพื่อไปสู่จุดหมายการประกันคุณภาพการศึกษา

                พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ  เพราะพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะมีความแตกต่างกันซึ่งถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์  พฤติกรรมภาวะผู้นำที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของโรงเรียนย่อมส่งผลดีต่อโรงเรียน และ เช่นเดียวกัน หากผู้บริหารของโรงเรียนมีพฤติกรรมภาวะผู้นำที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ก็อาจส่งผลให้เกิด ความเสียหายต่อโรงเรียนได้เช่นกัน  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นำเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสมนั้นได้แก่  การแสดงออกถึงเจตนาของผู้บริหารที่ต้องการให้งานของโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แต่ผู้บริหารบางโรงเรียนมิได้คำนึงถึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่องานที่ได้รับมอบหมาย  พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยถึงแม้จะมีความพึงพอใจ ก็ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้ทั้งสิ้น  ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของผู้บังคับบัญชาทุกอย่าง

ซึ่งมีลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารที่เน้นเอาแต่งานอย่างเดียว และในขณะเดียวกันก็มีผู้บริหารของโรงเรียนบางโรงเรียนที่บริหารงานโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า  ชอบทำงานแบบสบาย ๆ  ชอบให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานเป็นการส่วนตัวบ้าง  มีความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานเสมอ  พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นผู้นำที่มุ่งเอาความสัมพันธ์ด้านเดียวไม่ได้มีการสนใจคุณภาพหรือประสิทธิภาพของงานเลย  พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารในลักษณะเช่นนี้ย่อมจะส่งผลให้การพัฒนางานของโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

  วัตถุประสงค์

1.        เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูเทศบาลในเขต

การศึกษา เขต  10 

2.        เพื่อศึกษาสุขภาพจิต ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

3.        เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้และตามความ

คาดหวังของครูโรงเรียนประถมศึกษา

4.        เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำตามความคิดของเซอร์จิโอวานนี ใน 4 องค์ประกอบ

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน

   สมมติฐานการวิจัย  

1.        ครูเพศชายและครูหญิง   มีการรับรู้และการคาดหวังต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน

ต่างกัน

2.        ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีการรับรู้และคาดหวังต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหาร

โรงเรียนต่างกัน

3.        พฤติกรรมผู้นำมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตในภาวะสุขภาพจิต  ด้านอาการ  ทางกาย ด้านอาการ

วิตกกังวล   ด้านความบกพร่องเชิงสังคม  และด้านอาการซึมเศร้ารุนแรง

  ระเบียบวิธีวิจัย                 

                วิจัยเชิงสำรวจ

  ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง  

                ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 2,682  คน

                ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2544   ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  ตำแหน่ง  ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการโรงเรียน   รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,086  คน

กลุ่มตัวอย่าง

      -   ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 285  คน จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นดังนี้

1.        กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie  and  Morgan

2.        แบ่งผู้บริหารโรงเรียน  ออกเป็น  25   สปอ. / ก แล้วสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของสปอ./ก โดย

วิธีการสุ่มอย่างง่าย

-           ผู้บริหารและ  ครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 336  คน

-           ผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 285  คน

นิยามศัพท์

 

                ภาวะผู้นำ  หมายถึง  พฤติกรรมที่มีอิทธิพลในการจูงใจบุคคลอื่นในองค์การ  ให้ร่วมมือประสานงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์

สมาชิกในกลุ่ม

                ผู้บริหารโรงเรียน  หมายถึง   หัวหน้าสถานศึกษา  ได้แก่    อาจารย์ใหญ่    ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดมัธยมศึกษา  จังหวัด กาญจนบุรี ปีการศึกษา  2544

                แบบภาวะผู้นำ   หมายถึง  แบบภาวะผู้นำตามแนวความคิดของแบสและอโวลิโอ  และพฤติกรรมภาวะผู้นำตามแนวคิดของเซอร์จิโอวานิ

                โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

                ครู  หมายถึง  ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาปี 2544

               ประสบการณ์ในการสอน  หมายถึง  จำนวนปีที่ทำการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา                         โดยใช้จำนวนปี  ที่ทำการสอนของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแบ่ง

                ขนาดของโรงเรียน   หมายถึง  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาด

คือ  ขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่

                พฤติกรรมภาวะผู้นำ  หมายถึง  การแสดงออกถึงลักษณะการเป็นผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

                การรับรู้  หมายถึง  กระบวนการที่ร่างกายรับสัมผัสสิ่งแวดล้อมแล้วแปลความหมายการสัมผัสที่ได้รับนั้น ๆ โดยใช้ความรู้  ประสบการณ์เดิม  เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลความหมาย

                ความคาดหวัง  หมายถึง  ความคาดหวังความเป็นไปได้ของการได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือรางวัลที่ต้องการ          

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 

-           แบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ  จำนวน  51  ข้อ  มีความเชื่อมั่น .85

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำ ตามแบบ LBDQ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักการบริหารการศึกษา จุฑาทิพย์

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย

หมายเลขบันทึก: 126526, เขียน: 09 Sep 2007 @ 14:23 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)