บทบาทการบริหารงานด้านไอที
ของนักบริหารการศึกษายุคใหม่
(Roles of Educational ITAdministrators in Modern Education)

                                  ........................................                                              

                                                                                    โดย….โรซียะห์   เบ็นดือราแม   

นักบริหารการศึกษายุคใหม่    ต้องมีคุณสมบัติอันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เขาได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักบริหารต้องมีวิสัยทัศน์  มีความเป็นผู้นำที่สามารถจูงใจคนได้  ขายความคิดใหม่ ๆ ให้คนยอมรับ   สามารถวางแผนงานอย่างมีระบบ  เป็นขั้น เป็นตอนสำหรับการพัฒนา  แต่เท่านั้นยังไม่พอยังมีอะไรบางอย่างที่นอกจากสิ่งที่กล่าวมานี้

คุณสมบัติใดที่จะเสริมบทบาทการนำของผู้บริหารการศึกษายุคใหม่

เชื่อไหมครับว่า   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนางานด้านไอทีนั้นก็คือผู้บริหารนี่แหละ   ถ้าผู้บริหารเอาใจใส่   สนับสนุน   ก็เชื่อแน่ว่าจะประสบความสำเร็จ   แต่ถ้าผู้บริหารทำในทางตรงกันข้าม  ก็มักจะล้มเหลวไม่เป็นท่า   ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์   กล่าวว่า   ท่าทีของผู้บริหารส่งผลต่อความสำเร็จของงานด้านไอทีผู้บริหาร และยังบอกสูตรการแสดงบทบาทการนำด้านไอทีของผู้บริหารไว้ ดังนี้ค่ะ

1. ต้องแสดงความสนใจ   อย่างน้อยต้องเข้าร่วมประชุมโครงการครั้งแรก (Kick Off Meeting) เพื่อชี้แจงนโยบาย และวัตถุประสงค์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกน้อง

2. ให้ทีมงานเข้าพบเพื่อสอบถามข้อขัดข้อง   สงสัยต่าง ๆ ได้โดยสะดวกเสมอ

3. คอยติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบไอทีต่างๆ

4. จัดสรรงบประมาณอย่างมีเหตุผล    เพื่อค่าใช้จ่ายในหลาย ๆ ส่วน   เป็นต้นว่าค่าฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์   ค่าบุคลากร   ค่าบำรุงรักษา   ค่าฝึกอบรม   ค่าของใช้สิ้นเปลืองต่าง ๆ

5. ต้องทราบ   และเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์เป็นงานที่มีความเคลื่อนไหว (พลวัต) ไม่หยุดนิ่ง    และไม่ใช่ซื้อคอมพิวเตอร์แล้วจะได้ทุกอย่างตามมาโดยอัตโนมัติ   โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรอีก