แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ"การจัดการความรู้"มีมากมาย เช่น

http://library.hsri.or.th/hsrisumit/dl.php?load=10
http://tulip.bu.ac.th/~siriwan.w/km.ppt
http://www.kmi.or.th/document/KM_Kcreation_HSRI.doc
http://home.kku.ac.th/km/
http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document994.html
http://hpc6.anamai.moph.go.th/KM/manage/manage.doc
http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=242
http://www.kmi.or.th/KMI_doc2.html