การเขียน blog เป็นชุมชนที่ใช้ share ความรู้ที่หลากหลายร่วมกัน