ชุมชนกับโรงเรียน

ผู้ปกครอง ครูนักเรียน ตำรวจร่วมคิดทุกชีวิตปลอดภัย
เทคนิคการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต(เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
"สามประสานต้านยาเสพติด”

รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด
"ยาเสพติดที่ทำให้เดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ โดยตำรวจ โรงพยาบาล เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลืองและก็คนทั้งประเทศก็สิ้นเปลืองแทนที่จะมีเงิน มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติด”พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชบทนำ
ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปัญหาที่หลากหลายส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในสถานศึกษาอย่างมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางจิตใจอารมณ์ และสังคมของนักเรียน นักเรียนบางส่วนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา ประเด็นปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ หากบ้านและโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญและใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมมือกันอย่างจริงจังในการดูแลนักเรียนสถานศึกษาได้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสำคัญ จึงสนับสนุนโครงการ "สามประสานต้านยาเสพติด” ที่ข้าพเจ้าขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ได้พบและทำความรู้จักกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างบ้านและโรงเรียน
4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้ปกครองกับผู้ปกครองในเรื่องการดูแลนักเรียนผลที่ปรากฏต่อนักเรียน
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)ไม่ติดยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ99.90
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข รู้สึกอบอุ่น ใกล้ชิดกับครูและผู้ปกครองมากขึ้น กล้านำปัญหามาปรึกษาครู
3. นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการเรียนเพิ่มขึ้น
4. การเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเพิ่มขึ้น
5. ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด รักในหลวงห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด บ้านโรงเรียนร่วมคิด ทุกชีวิตปลอดภัย ให้ไว้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
วิธีดำเนินการ
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเพื่อสร้างความตระหนักเพื่อร่วมกันป้องกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. วางแผนดำเนินการแบบมีส่วนร่วม
3. กำหนดยุทธศาสตร์
3.1 ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล
3.2 การเยี่ยมบ้าน
3.3 การจัดกลุ่มเพื่อน
3.4 การตรวจปัสสาวะ(ถ้าพบพาไปรักษา)
3.5 กิจกรรมเสียงตามสาย
3.6 สอนสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้
3.7 จัดสภาพแวดล้อม
3.8 สร้างความรักความผูกพัน ความอบอุ่น
3.9 จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
3.10 จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
4. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
4.1 การอบรมผู้นำนักเรียน
4.2 การอบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนานักเรียน
4.3 การจัดกิจกรรมวันสำคัญ
4.3.1 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
4.3.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน)
4.3.3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ประสานสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
4.3.4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ประสานสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัด ตำรวจ สาธารณสุข
4.3.5 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ประสานสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน)
4.3.6 กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
5. สรุป- ประเมินผลการดำเนินการสามประสานต้านยาเสพติดครูร่วมคิดทุกชีวิตปลอดภัย
ผู้ปกครอง นักเรียน ตำรวจ
ปัญหาอุปสรรค
1. นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ต้นปีการศึกษาหรือย้ายเข้ามาเรียนระหว่างภาค เป็นสื่อทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้นำในชุมชน ชุมชน มีน้อยข้อเสนอแนะ
1. บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจปัญหาร่วมกันและทำงานเป็นทีม
2. การติดตามผลต้องทำอย่างต่อเนื่อง
3. กิจกรรมในโครงการต้องเสริมแรงจูงใจอย่างสม่ำเสมอ
4. เฝ้าระวังนักเรียนที่เข้าเรียนระหว่างภาคหรือเข้าใหม่ต้นปีการศึกษา
5. ประชุมครูอาจารย์ฝ่ายต่าง ๆ (โครงการตามภาคผนวก)
6. ดำเนินการตามแผนงาน
7. ประชุมสรุป - ประเมินผลการดำเนินโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปากน้ำ(พิบูลสงคราม)นนทบุรี ๐ ๒๕๒๕ ๑๕๐๗

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#ครู#นักเรียน#ผู้ปกครอง#สิ่งเสพติด

หมายเลขบันทึก: 125229, เขียน: 05 Sep 2007 @ 13:13 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 11:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)