กลุ่มสัมพันธ์

กลุ่มสัมพันธ์
การใช้กระบวนการกลุ่ม ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน สามารถนำมาใช้ได้ในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ โดยการพิจารณาร่วมกันของคณะครูว่ากิจกรรมใดควรใช้กระบวนการกลุ่มในลักษณะใด โรงเรียนจึงได้จัดกลุ่มไว้ 4 กลุ่มเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ ดังนี้           กลุ่มสัมพันธ์ในโรงเรียน 1. กลุ่มทำตนเป็นแบบอย่าง เป็นตัวแทนกลุ่มครู หมายถึง ครูทุกคนในโรงเรียนต้องทำตนเป็นแบบที่ดีให้กับนักเรียน เช่น การทำความเคารพครูผู้อาวุโส  การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนครูด้วยกัน 2. กลุ่มสร้างผู้นำ หมายถึง กลุ่มที่ครูต้องการสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือครูในการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 3. กลุ่มพี่ช่วยน้อง หมายถึงกลุ่ม นักเรียนรุ่นพี่ ที่สามารถช่วยเหลือน้องๆในด้านการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 4. กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง กลุ่มเพื่อนห้องเดียวกันที่สามารถช่วยเหลือกันทั้งในด้านการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ 5. กลุ่มอิสระ หมายถึงกลุ่มไม่จำเพาะเจาะจงเป็นการจับกลุ่มตามความสมัครใจของนักเรียน                 ในการจัดกลุ่มสัมพันธ์นั้น โรงเรียนได้นำแนวคิดเรื่องกระบวนกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการให้การจัดกลุ่มมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาความหมาย ลักษณะกิจกรรม ลักษณะผู้นำ และประโยชน์ ของกลุ่มสัมพันธ์ ดังนี้           ความหมายของกลุ่มสัมพันธ์ 1. เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรม ทัศนคติ และการเข้าใจคน 2. เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มรู้วิธีแก้ไขปัญหา ยอมรับพัฒนาตนและรับรู้ตนเอง 3. เป็นการเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม กระตุ้นในบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่ในสังคม 4. เป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนาองค์กร ลักษณะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การสร้างความคุ้นเคย 2. การทำงานเป็นทีม 3. การสังเกตพฤติกรรม 4. การแสดงบทบาท 5. การเล่นเกม 6. การฝึก ฟัง-คิด-พูด 7. การบริหารงานกลุ่ม ลักษณะผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้นำกิจกรรมควรมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ด้านจิตวิทยา กลุ่มสัมพันธ์ และเทคนิคการละลายพฤติกรรม 2. รู้จักการวางแผน และการเตรียมการ เพื่อดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม 3. เป็นบุคคลที่มนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเก่ง เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี 4. มีไหวพริบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความกระตือรือร้น 5. เป็นคนยุติธรรม จริงใจ และวางตัวเป็นกลาง 6. ใจกว้าง มีเหตุผล และยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น 7. สามารถอธิบายและชี้แจงกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 8.ใช้คำพูดและภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีเทคนิคการพูดกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม 9. ให้ความช่วยเหลือแนะนำ และสังเกตกิจกรรมโดยประสานงานให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมไปได้ด้วยดี 10. สรุปปัญหาได้ชัดเจนและจับประเด็นใจความได้ถูกต้อง ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และการรู้จักแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวม 2. ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจ เห็นใจกัน ลดการขัดแย้ง 3. ช่วยส่งเสริมให้การทำงานรวมพลังกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ช่วยให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย และได้มาตรฐาน เป็นการเสริมสร้างพลังขององค์กรโดยบุคลากรที่ประสิทธิภาพ 5. ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและผ่อนคลาย ความตึงเครียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการกลุ่ม

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มสัมพันธ์

หมายเลขบันทึก: 125064, เขียน: 04 Sep 2007 @ 20:01 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

sun
IP: xxx.205.104.104
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีค่ะ ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก