ห้องสมุดเชิงรุกที่ผู้บริหารคาดหวัง

ความคาดหวังของอธิการบดี ม. ธรรมศาสตร์ ต่อการจัดการและบริการห้องสมุด

ในการเปิดการประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน ทางผู้จัดได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อห้องสมุดเชิงรุกที่ผู้บริหารคาดว่า สรุปความได้ว่า

...ท่านเห็นว่า... ท่านอยากให้ห้องสมุดบริหารจัดการเป็นเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะ

1. ห้องสมุดมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา มีส่วนในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นห้องสมุดจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษามีการใช้สารสนเทศความรู้ประกอบกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการจัดบริการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความสุขและใช้ห้องสมุดจนเป็นนิสัย จะเห็นได้จากนโยบายจัดการศึกษาในสมัยของท่าน ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในวิทยาเขตอื่นๆ ที่ไม่มีห้องสมุดบริการ จึงอยากจะให้ห้องสมุดตระหนักในความสำคัญของตนเอง

2. ห้องสมุดต้องดูดี เป็นที่รับแขกได้ จะเห็นว่ามีการปรับปรุงบรรยากาศของห้องสมุดหลายๆ แห่งให้สวยงาม สามารถต้อนรับแขกได้ ซึ่งแขกที่มาเยี่ยมชมนั้นเป็นแขกทางวิชาการทั้งสิ้น ตัวอย่างของ มธ. จะเห็นได้จากการปรับปรุงห้องสมุดของคณะนิติศาสตร์ให้ดูดีสมกับเป็นห้องสมุดประคณะททางด้านนิติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

 3. ห้องสมุดต้องช่วยมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพ ซึ่งในเรื่อง Citation นั้นห้องสมุดรับผิดชอบไปแล้ว แต่จะมีหลักฐานอื่นๆ ซึ่งบางเรื่องนั้นยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ห้องสมุดน่าจะมีบทบาทในการเป็นผู้จัดเก็บ เพราะชำนาญในเรื่องของฐานข้อมุลและการเก็บเอกสารอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง หากมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนห้องสมุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังนั้น

ในฐานะผู้บริหาร ท่านให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับห้องสมุดให้มาก ให้ถือว่าห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดย

* ให้การสนับสนุนงบประมาณเทียบเท่ากับการสนับสนุนคณะวิชา เช่น การลงทุนสนับสนุนอาจารย์ในการศึกษาต่อ ก็ต้องสนับสนุนห้องสมุดในงบประมาณที่เท่ากัน เพราะทรัพยากรห้องสมุดนั้นโดยเฉพาะฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีราคาแพง

* และในการบริหารงานห้องสมุดนั้นท่านเห็นว่า ห้องสมุดควรที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้บริหาร โดยอาจจะสังกัดกับตึกอธิการ แต่จะเห็นว่าความคิดนี้ยังมีปัญหาเรื่อง ซีใหญ่ ซีเล็ก ตำแหน่งหัวหน้าต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณา อาจจะดีขึ้นเมื่อการบริหารงานใช้ระบบแท่ง ท่านได้กล่าวว่า การที่อยากให้ห้องสมุดไปสังกัดกับทางตึกอธิการนั้น ไม้ได้เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่อยากสนับสนุนบุคลากรของห้องสมุดให้เป็นหัวหน้ากองแต่อย่างไร แต่ในการที่ห้องสมุดจะเป็นเชิงรุกได้ ต้องบริหารงานอย่างรวดเร็ว การที่อยู่ใกล้นายจะทำให้ห้องสมุดได้รับประโยชน์ ผู้บริหารก็จะเข้าใจสภาพ ปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งจะสามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานห้องสมุดได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดและบรรณารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารงานห้องสมุด#ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา#ห้องสมุดเชิงรุก

หมายเลขบันทึก: 124915, เขียน: 04 Sep 2007 @ 14:07 (), แก้ไข: 19 Apr 2012 @ 14:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)