การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้
                           รวบรวมโดย.... นางพจนีย์   จังตระกูล   ขั้นตอนการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ ๑.  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น   หมายถึง  การวิเคราะห์องค์ความรู้ความสามารถของผู้เรียน  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ ช่วงชั้น   หลังจากนั้นจึงจะกำหนดสาระการเรียนรู้ในช่วงชั้นนั้นๆ                 ๒. กำหนดสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค   หมายถึง  วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่จะจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น  แยกออกเป็นรายปีหรือรายภาค                 ๓.  กำหนดเวลาและ/หรือจำนวนหน่วยกิต    สำหรับสาระการเรียนรู้รายปีรายภาค ดังนี้                                 ๓.๑  ช่วงชั้นที่ ๓    กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายปี   กำหนดเวลาเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น   และสาระการเรียนรู้ในช่วงชั้นนั้นๆ    (ตามหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละแห่งกำหนดขึ้น)                                 ๓.๒  ช่วงชั้นที่ ๔    กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาค และกำหนดหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น   และสาระการเรียนรู้ ในการกำหนดจำนวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้รายภาค สำหรับช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖) ใช้เกณฑ์การพิจารณาที่ใช้เวลาการจัดการเรียนรู้  ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน  มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต                 ๔.  การจัดทำคำอธิบายรายวิชา   โดยการนำเอามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น   สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค รวมทั้งเวลาและ/หรือจำนวนหน่วยกิต    ตามข้อ ๑  ข้อ ๒  และข้อ ๓มาเขียนเป็นคำอธิบายรายวิชา  โดยประกอบด้วย  ชื่อรายวิชา   จำนวนเวลาหรือจำนวนหน่วยกิต     มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น    และสาระการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ                 ๕.   จัดทำหน่วยการเรียนรู้   หน่วยการเรียนแต่ละหน่วยจะต้องมีสาระการเรียนรู้   จำนวนเวลาสำหรับจัดการเรียนรู้  ซึ่งเรียนครบทุกหน่วยย่อยแล้ว  ผู้เรียนสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนดไว้                   ๖.   จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้    (ตามตัวอย่าง)                                        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การออกแบบการจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#สำหรับครูมือใหม่

หมายเลขบันทึก: 123999, เขียน: 01 Sep 2007 @ 11:46 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 22:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)