watgud

watgud

เรื่องเล่าเร้าพลังปูนปั้น  เชิงบูรณาการ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  จากการปฏิบัติจริงทำให้

นักเรียน มีความสุข
  ความเป็นมา
     
           è สำรวจเพื่อรู้ตัวเอง     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปั้นมาโดยตลอดซึ่งเป็นผลงานที่สวยและโดเด่น  ทำให้รู้ถึงความสามารถของนักเรียนในงานศิลปะการปั้น

         è วางแผนการปฏิบัติ    ทางโรงเรียนจึงจัดตั้งเป็นชมรม  “ปูนปั้น – ปั้นปูน”  ได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้สู่การปฏิบัติโยใช้ปูนที่ใช้ปั้นตามโบสถ์  วิหาร ฯลฯมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
แต่ปูนมีราคาค่อนข้างแพง  คณะครูจึงได้คิดค้นปูนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบ
        è ส่งเสริม  โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมงานประกวดศิลปะปูนปั้นตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยผลงานของนักเรียนจะได้รับรางวัลจนเป็นที่ยอมรับ  ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ   

         è  เกิดจิตสำนึก     โรงเรียนนำนักเรียนชมงานศิลปะปูนปั้นยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เช่น วัดกุฏิ  วัดมหาธาตุ  วัดใหญ่สุวรรณาราม ฯลฯ ซึ่งในแต่ละวัดจะมีศิลปะปูนปั้นในหลายสมัย  ซึ่งผลให้นักเรียนได้รู้ถึงคุณค่าของงานปูนปั้น  ทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะงานปูนปั้นของชาวจังหวัดเพชรบุรี  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “งานด้านการศึกษา  ศิลปะ และวัฒนธรรมนั้น  คืองานสร้างสรรค์ความเจริญ  ทางปัญญาและจิตใจ  ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ  ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่น ๆ ทั้งหมด  และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษา  และดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป”

  เศรษฐกิจพอเพียงกับงานปั้นปูน
  โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ได้คิดค้นปูนซึ่งใช้ในการปั้น  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบ  เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน watgudschool

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 123996, เขียน: 01 Sep 2007 @ 11:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)