banleamvittaya

อุทิศ
4 Bank เก่ง สุข สนุก รวย
การสร้างคุณภาพนักเรียนด้านกิจกรรม
จตุธนาคาร 4 Bank


1.ธนาคารปัญญา ( เก่ง )
2.ธนาคารความดี ( สุข )
   3.ธนาคารสุขภาพ ( สนุก )
       4.ธนาคารออมทรัพย์ ( รวย )

 

 


ธนาคารปัญญา


    คือกิจกรรมที่คิดขึ้น เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้แสดงผลความรู้ด้วยตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การคิด การวิเคราะห์การสังเกตให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมาตรฐานด้านผู้เรียน 4,5,6 สูงขึ้น


ธนาคารความดี


     คือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อฝึกฝนทักษะให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัยมีความรับผิดชอบ เป็นคนดี ต่อตัวเองต่อสังคมและส่วนรวม และมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐาน
ที่ 1 สูงขึ้น


ธนาคารสุขภาพ


      เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ในการส่งเสริมหรือสร้างนักเรียนให้มีการออกกำลังกายอย่างส่ำเสมอให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่าเริง แจ่มใส รักและ ชื่นชมในศิลปะและดนตรี และมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่  2,3  สูงขึ้น


ธนาคารออมทรัพย์


    เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้น เพื่อฝึกฝนทักษะการจัดการทักษะ  ความรับผิดชอบ การประหยัดและอดออมและมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 7

อ่านรายละเอียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 4 Bank

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 123995, เขียน: 01 Sep 2007 @ 11:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เป็น นวัตกรรมที่ดีจริงครับ