กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2550

  สรุปสาระสำคัญดังนี้ ...........................................................     

1. ปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศสำหรับข้าราชการ

                                      ประเภท ก          ประเภท 
      ÷ ระดับ 1-2               180  บาท         108  บาท           
     
÷ ระดับ 3-8               210  บาท         126  บาท
      
÷ ระดับ 9  ขึ้นไป          240  บาท         144  บาท   
   2. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่ จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด             
     
÷ ระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดที่มีเขตติดต่อ กทม. เบิกได้ เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละ ไม่เกิน 600  บาท...............................
     
÷ ข้ามเขตติดต่อจังหวัดอื่น  นอกจากกรณีแรกเบิกได้ เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท   
3 .ปรับอัตราเงินชดเชยสำหรับข้าราชการที่ใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ  
     
÷ รถยนต์ส่วนบุคคล              กิโลเมตรละ   4   บาท
      ÷ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล     กิโลเมตรละ   2   บาท   
 4. การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการซึ่งต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด
  

เปิดดูรายละเอียดระเบียบฯ  ดังกล่าวได้ที่ http://www.cgd.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังจังหวัด

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมาย

หมายเลขบันทึก: 123723, เขียน: 31 Aug 2007 @ 13:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)