วิสาหกิจชุมชน

ทบทวนความรู้หน่อยครับ
วิสาหกิจชุมชน คือ อะไร คือ การประกอบการโดยคนในชุมชนเพื่อการจัดการ "ทุน" ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน ประเภทของวิสาหกิจชุมชน 1.วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ผลิต แปรรูป การดำเนินการต่างๆเพื่อกินเพื่อใช้ในครอบครัวในชุมชนเพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน2.วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า การดำเนินการอย่างเป็นระบบและด้วยรูปแบบที่ทันสมัยใช้ทุนและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองชุมชน เครือข่าย และตลาดในวงกว้าง "ทุนชุมขน" มีอะไรบ้าง ทุนชุมชนมีทั้งทุนที่เป็นเงิน ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ทุนที่เป็นผลผลิต ทุนความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะต่างๆ
ประเพณี วัฒนธรรม ทุนทางสังคม หรือความเป็นพี่เป็นน้อง ความไว้วางใจกันของชุมชนเครือข่าย ความสัมพันธ์ของสมาชิกของชุมชน
องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน 1.ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ
2.ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน
3.ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
4.มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล
5.มีการดำเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างมีระบบ
6.มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
วิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างไร ธุรกิจอื่นส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลักและอาจจะไม่ให้ความสำคัญต่อผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเท่าที่ควร แต่วิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นการประกอบการบนพื้นฐานการใช้ความรู้ ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน โดยมุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหากำไรสูงสุดมุ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบการมีสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและมุ่งต่อการรักษาระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ในเครือข่ายในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปและองค์กรพัฒนาเอกชนใช้คำนี้เพื่อหมายถึงองค์กรชุมชนต่างๆที่สัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มทุ่งดินแดง ศูนย์เรียนรู้เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 123435, เขียน: 30 Aug 2007 @ 14:12 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 12:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

หลักการบริหารวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นทุนนิยมในชุมชนมีกี่ประเภท จากหลักการบริหารวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 9 เม็กดำ นาดูนได้แรกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิธีการ วิเคราะห์ที่เป็นรูปแบบของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

กลุ่มที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา
IP: xxx.113.51.196
เขียนเมื่อ 

วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร  และเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรจุดเริ่มต้นก็เริ่มต้นวิสาหกิจชุมชนคืออะไร