วิธีการสร้างนวัตกรรมพุทธประวัติ

วิธีการสร้างการเรียนรู้

1.      ความเป็นนวัตกรรมตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2543 2551  ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  โดยเน้นการกระตุ้นและส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ         ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณถภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร  ดังนั้น             ข้าพเจ้าได้จัดทำชิ้นงานที่เรียกว่า สิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เป็นชิ้นงานขึ้นมา 1 ชิ้นงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วิชาพุทธศาสนา  ที่มีพระช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   สำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน ยังสามารถนำสื่อกลับไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้อีกทางหนึ่ง นวัตกรรมที่ผู้ทำสร้างขึ้นมานี้  อาจจะไม่เป็นนวัตกรรมใหม่  แต่เป็นนวัตกรรมที่จำเป็น  เพื่อคิดหาทางแก้ปัญหาสร้างแรงจูงใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โดยการใช้สื่อประเภทภาพถ่าย ที่แต่เดิมมีอยู่แล้วถูกทิ้งขวางไว้  อีกทั้งยังขาดความสนใจที่จะนำมาดัดแปลงปรับปรุง  ให้เกิดความเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้   ข้าพเจ้าจึงคิดวิธีการพัฒนาชิ้นงานที่เรียกว่า CD-Multimedia E-book สาระวิชาเพิ่มเติมพุทธศาสนา รายวิชาพุทธประวัติ ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน อุบาสก-อุบาสิกกา ตลอดจนผู้มีความสนใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้    ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 3  ที่ศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา รายวิชาพุทธประวัติได้ศึกษาเรียนรู้  โดยวิธีการให้ผู้เรียนนำ CD ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  และผลพลอยได้  ผู้ปกครองส่วนหนึ่งได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้  พุทธประวัติ  ได้ตนเองอีกทางหนึ่งด้วย    และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์          สามารถแบ่งออกเป็น  จำนวน 4  กลุ่มดังนี้1.นักเรียนในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาธรรมศึกษา  ตามหลักสูตรเพิ่มเติมสาระวิชาพุทธศาสนาที่โรงเรียนเพิ่มเติมและเข้าใจหลักธรรมในพุทธศาสนามากขึ้น2.อุบาสก-อุบาสิกาที่เข้ามารักษาอุโบสถศีล ทุกวันพระต้นเดือนและกลางเดือนได้รับการเรียนรู้พุทธประวัติที่ถูกต้องและเกิดความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า3.พระที่เข้ารับการบรรพชาใหม่ ที่ศึกษาธรรมศึกษา-นวกะ4.บิดา-มารดา ครู-อาจารย์ ที่นักเรียนนำ Program  E-Book ไปเปิดศึกษาที่บ้าตนเองซึ่งในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น เกิดทักษะและเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง  ได้มากขึ้น2.      กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม                 ข้าพเจ้า  จึงได้ดำเนินการจัดสร้างนวัตกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ  2549  และต่อเนื่องเป็นระยะ 3 ปี  จนถึงงบประมาณ 2551 โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในสาระเพิ่มเติมพุทธศานา  รายวิชาธรรมศึกษา  โดยการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือ วิธีการใหม่ๆ  ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนพัฒนาเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ  ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพใน  การจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียน มีวิธีการเรียน  และครูวิธีการสอน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู  และ  นักเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา           2.1 วัตถุประสงค์          1เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา วิชาพุทธศาสนา ธรรมศึกษาที่เป็นสาระเพิ่มเติม          2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ในวิชาพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติของไทยเรา          3 เพื่อพัฒนาครู-อาจารย์และผู้ปกครองที่มีความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนรู้วิชาธรรมศึกษาและเข้าสอบธรรมสนามหลวง  ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง          4  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจใหม่ในสิ่งที่ถูกต้อง  แก่กลุ่มอุบาสก-อุบาสิกา          5  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับภิกษุที่บรรพชา-อุปสมบทใหม่ ในการศึกษาวิชา นวกะ          เป้าหมายการจัดทำนวัตกรรม     1.นักเรียนในสถานศึกษา   ที่กำลังศึกษาวิชาธรรมศึกษา ตามหลักสูตรเพิ่มเติม   สาระวิชาพุทธศาสนารายวิชาธรรมศึกษา  สามารถเรียนรู้พุทธประวัติ  ได้รับความรู้อย่างมีศักยภาพ  ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยยึดนักเรียนเป็ฯศูนย์กลาง  และเข้าใจหลักธรรมในพุทธศาสนามากขึ้น2.อุบาสก-อุบาสิกาที่เข้ามารักษาอุโบสถศีล ทุกวันพระ ต้นเดือนและกลางเดือน  ได้รับการเรียนรู้พุทธประวัติที่ถูกต้องและเกิดความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า3.พระที่เข้ารับการบรรพชาใหม่ ที่ศึกษาธรรมศึกษา-นวกะ4.บิดา-มารดา  ครู-อาจารย์ ที่นักเรียนนำ Program  E-Book  ไปเปิดศึกษาที่บ้านตนเอง ซึ่งในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น เกิดทักษะและเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง  ได้มากขึ้นโดยใช้กระบวนการและ   ข้าพเจ้าเองได้จัดสร้าง  เครื่องมือในการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#km#นวัตกรรมการศึกษา#ศน.km#kmobec#obeckm#แมงมุม1#mangmoom1#สพท.ปทุมธานี เขต1#โรงเรียนวัดบ่อเงิน#km ศน.

หมายเลขบันทึก: 123003, เขียน: 29 Aug 2007 @ 11:22 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ธิติพงษ์
IP: xxx.128.224.61
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าแบบสมัยใหม่

กสมาภรณ์
IP: xxx.25.243.28
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนวัดบ่อเงินเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ สามารถนำเด็กให้เข้าวัดเข้าวาแทนที่จะทำตัวไร้สาระไปวันๆและสามารถทำให้คนเลวเป็นคนดีได้  ขอขอบคุณอาจารย์ ประเทือง หางแก้วมากค่ะ ที่ทำให้หนูได้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องถ้าไม่มีอาจารย์หนูคงไม่มีวันนี้