การเขียนวิทยานิพนธ์ : การทำแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์

ทองสง่า
แผนปฏิบัติงานถือว่ามีความสำคัญสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ยิ่ง

    มีจำนวนนิสิต  นักศึกษาไม่น้อยที่เรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจบการศึกษาล่าช้าและไม่จบการศึกษาในระดับนี้เลย   ทั้งนี้เพราะติดปัญหาเรื่องการทำวิทยานิพนธ์  สาเหตุเกิดการขาดการวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ที่รัดกุมหรือไม่มีแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์   ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้   ดังนั้นเพื่อลดปัญหาและข้อบกพร่องดังกล่าว นิสิต  นักศึกษาจะต้องวางแผนและเสนอแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งเป็นการคิดกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาใด  การวางแผนดังกล่าวจะเอื้อต่อการทำงานได้อย่างรวดเร็วตามกำหนด  เพราะแผนปฏิบัติงานที่วางไว้จะเป็นแนวทางที่ผู้ทำวิทยานิพนธ์จะปฏิบัติตาม  แม้ว่าในการปฏิบัติจริงอาจทำได้ไม่ตรงกับแผนปฏิบัติงานทุกประการ  แต่การมีแผนปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งกระตุ้นและเป็นกรอบในการทำงานและเสริมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์  การทำแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์มีประโยชน์  องค์ประกอบ  ช่วงเวลาที่กำหนด  และหลักสำคัญ  ดังนี้(บุญชม  ศรีสะอาด,  2546  : 20-22)
  1.  ประโยชน์ของการทำแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ 
   การทำแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ให้ประโยชน์แก่ นิสิต  นักศึกษาหรือผู้ทำดังนี้
    1)  ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ
    2)  ฝึกการทำงานอย่างมีแผน และพัฒนาความสามารถในการวางแผน
3) ฝึกความรอบคอบ
4) เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้ทำวิทยานิพนธ์สำเร็จได้เร็ว ตามกำหนดเวลา
  2.  องค์ประกอบในแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์
   แผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
    1)  เขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
    2)  กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจชี้แนะการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์
    3)  ปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์
    4)  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
    5)  ปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามมติกรรมการในข้อ 4
    6)  ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
7) สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลฉบับร่าง
8) ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ  วิจารณ์  และเสนอแนะการแก้ไข
9) แก้ไขเครื่องมือ
10) ทดลองใช้เครื่องมือ
11) วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ  คัดเลือกข้อที่มีคุณภาพเข้าเกณฑ์
12) เก็บรวบรวมข้อมูล
13) วิเคราะห์ข้อมูล  แปลผล
14) เขียนรายงานการวิจัย
15)  กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์วิจารณ์รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมขึ้นสอบ
ปากเปล่า  ชี้แนะการแก้ไข
16) แก้ไขตามข้อเสนอแนะในข้อ  15
17) สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
18) ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการสอบในข้อ  17
19) กรรมการสอบพิจารณาการแก้ไข  แล้วอนุมัติวิทยานิพนธ์
20) ส่งฉบับสมบูรณ์
  3. ช่วงเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์
   การวางแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์อาจกำหนดเป็นรายสัปดาห์  รายเดือนหรือกำหนดวันที่ทำกิจกรรมนั้น ในทางปฏิบัติควรใช้แบบเดียวซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ทำวิทยานิพนธ์ที่จะเลือกแบบใด
  4.  หลักสำคัญในการวางแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์
   การวางแผนปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์มีหลักสำคัญ  ดังนี้
    1)  รีบวางแผนไว้แต่เนิ่น ๆ  ไม่ให้มีปัญหาเรื่องเวลากระชั้นชิดที่ทำให้ต้องทำอย่างเร่งรีบในเวลาที่จำกัด
    2)  เรียงลำดับกิจกรรมก่อนหลังตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  โดยที่กิจกรรมบางอย่างอาจทำพร้อมกันกับกิจกรรมอื่น
    3)  ยึดความเป็นไปได้สูง  โดยศึกษาและวางแผนให้สอดคล้องกับขั้นตอนและแผนของบัณฑิตวิทยาลัยหรือของมหาวิทยาลัย
    4)  ป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น  โดยกำหนดช่วงเวลาทำกิจกรรมก่อนเวลาที่มุ่งหวังจริง  เช่น  ต้องการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์  สัปดาห์ที่  2  ของเดือนในแผนจะกำหนดเป็นสัปดาห์แรกของเดือน  เป็นต้น

ทองสง่า ผ่องแผ้ว 29/08/2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การตรวจสอบ#การเขียนวิทยานิพนธ์#วิทยานพนธ์#เค้าโครงวิทยานพนธ์#การทำแผนปฏิบัติงาน

หมายเลขบันทึก: 122998, เขียน: 29 Aug 2007 @ 11:20 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อุ้ม
IP: xxx.26.58.181
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มากค่ะ

เป็นแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการดีมาก