การสอนภาษไทยในค่ายผู้พักพิงบ้านต้นยาง

มนุษย์ทุกคนร่วมแชร์ลมหายใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

      เวลาของการเริ่มต้นเพื่อค้นหาความหมายของคำว่า "ครู" ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว   บอกกับตัวเองว่าเรากำลังก้าวย่างเข้าสู่ "กฏของความเป็นไป"...เพื่อสร้างลมหายใจแห่งความหวังใหม่..เพื่อพวกเขาเหล่านั้นที่ถูกขนามนามว่า "Refugee"

       ภายใต้ภารกิจอันเป็นความร่วมมือของ UNHCRและ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกศน.อ.สังขละบุรีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ท้าทายต่อคำว่า"อุดมการณ์"ได้อย่างน่าติดตาม..........ภายในพื้นที่     ค่ายพักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศพม่า บ้านต้นยาง  ซึ่งเป็นชุมชนผู้อพยพ ประมาณ 4,000 คน อยู่บริเวณสันเขาตะนาวศรีตรงแนวแบ่งเขตแดนไทย-พม่าบ้านต้นยาง ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เส้นทางการเดืนทาง 38 กม.18 กมเป็นถนนลูกรังแบบร่องลึกและเละสลับก้อนหินน้อยใหญ่...ผ่านราวป่าและเขาชัน..เป็นเส้นทางเลาะลัดข้ามสันเขาอย่างยากลำบาก.ไร้บ้านและชุมชน...จากการเดินทางเพื่อศึกษาบริบทครั้งแรกพบว่า...ภายในแค้มป์ประกอบด้วย หลายชนเผ่า  ทั้งกระเหรี่ยง  มอญ พม่า แขก ลาว  พวกเขาคือกลุ่มชนผู้ด้อยโอกาสที่กำลังรอแสงเทียนส่องทางจากเรา..."ครูกศน."

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลานเสวนางานกศน.บนสันเขาตะนาวศรี

คำสำคัญ (Tags)#กศน.ในค่ายผู้พักพิงบ้านต้นยาง สังขละบุรี#ความร่วมมือ กศน.และunhcr#กศน.สังขละบุรี

หมายเลขบันทึก: 121972, เขียน: 25 Aug 2007 @ 11:40 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 11:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
เป็นกำลังใจให้คนชายแดนนะคะ ผอ.เฉลย
ยินดีต้อนรับสู่ Gotoknow ครับ  ขอให้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กศน.ยุคใหม่ที่ใช้การจัดการความรู้เป็นฐานในการพัฒนาคนและองค์การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กศน.ครับ
เขียนเมื่อ 
สังขละน่าอยู่เฮียอย่ารีบย้ายนะ เอ!จะระงับคำร้องทันมั๊ยนะพิจารณาเสร้จแล้วนี่
นางสาววราภรณ์ ทรัพย์ศฤงศิริ
IP: xxx.113.17.173
เขียนเมื่อ 
การพัฒนาจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการราชการใสสะอาดและการพัฒนาแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ราชการใสสะอาด  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 2550 – 2554        ของ นางนาฎยา  ทองเกิดผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองเขื่อน            ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองเขื่อนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทราภารกิจมอบหมายงาน             จากการที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ได้จัดโครงการราชการใสสะอาดและการพัฒนาแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ราชการใสสะอาด โดยจัดทำคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองและมอบหมายภารกิจ กรณีศึกษา ใบงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานในปี 2550 - 2554 ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอที่รับผิดชอบ ดังนั้น จึงได้สรุปกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และรายละเอียดแผนกลยุทธ์ ในปี 2551                                       นางนาฎยา  ทองเกิด                                   ผอ. ศบก. คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา2  กันยายน 2550              หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการราชการใสสะอาดเรื่องที่ 1 วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ            จากการที่ได้ศึกษาจากเอกสารและการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และสามารถนำเอามวลประสบการณ์ ทั้งความรู้มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในด้านวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนอันเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยนำความรู้มาใช้ในการทำงานดังนี้1.      การนำเอาวิธีการสร้างกลุ่มผู้นำ และรูปแบบองค์การแห่งสุจริตธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร และการพัฒนาประชาชนโดยจัดให้ทุกคนในทีมงานรวมไปถึงผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานในองค์กร ทีมงานที่มุ่งเน้นในความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งยังนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาประชาชนได้อีกด้วย2.      การนำเอารูปแบบวิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานโดยการใช้รูปแบบการทำงานเชิงรุกเพื่ออรรถประโยชน์ของผู้รับบริการอันได้แก่ประชาชนในกิ่งอำเภอคลองเขื่อน ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่โดยเพิ่มในเรื่องของการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบ จริงใจ สุจริตต่อหน้าที่ อีกเพิ่มค่านิยมความเป็นไทยให้หนักขึ้นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและให้ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพเต็มความสามารถด้วยการส่งเสริมความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา3.      ให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานความรู้ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการจัดการภายในองค์กร4.      ปรับปรุงระบบพื้นฐานการบริหารงานบุคคลเดิม โดยเพิ่มให้ฐานการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้คุณธรรมเป็นฐานความรู้เพื่อส่งผลต่อการทำงานที่ใสสะอาด โปร่งใส ยุติธรรม5.      ในการประเมินผลการทำงานให้ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการทำงาน                      หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการราชการใสสะอาดเรื่องที่ 2 หลักธรรมาภิบาล            จากการที่ได้ศึกษาจากเอกสารและการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และสามารถนำเอามวลประสบการณ์ ความรู้มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในด้านธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน โดยดำเนินการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในองค์กร ดังนี้1.      การใช้หลักนิติธรรมกับการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นใช้กฎ ข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังปรับใช้ให้เกิดความทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาการทำงานในพื้นที่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนต่างวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคมชนต่างวัฒนธรรม ไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ แต่ใช้หลักของกฎ ระเบียบตามกฎหมายที่วางไว้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน อันได้แก่วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของชุมชนที่มีความเข้มแข็งและเหนียวแน่นในการดำเนินชีวิต2.      การใช้หลักคุณธรรมโดยมุ่งเน้นในการประพฤติปฏิบัติของคนในองค์กรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเรื่องของความจริงใจ ขยัน อดทนในการทำงาน เสียสละเวลา อุทิศตนให้กับการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจกับการได้รับบริการที่ดีจากองค์กร3.      การใช้หลักความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจในการได้รับบริการที่ดี ด้วยการให้เห็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริง โดยใช้ระบบบริการที่รวดเร็วสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลในองค์กร ตรวจสอบได้ทุกกิจกรรม4.      การใช้หลักการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรในการพัฒนาประชาชนพื้นที่ โดยให้มีการทำเวทีความรู้ของชุมชนทุกชุมชนด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน ในการที่จะค้นหาศักยภาพและความต้องการของชุมชนในการที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของชุมชน5.      การใช้หลักความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาใจใส่ต่อเรื่องราวที่ได้จากเวทีสาธารณะของชุมชนอันได้แก่ เวทีชาวบ้านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะทำงานในพื้นที่ด้วยความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งของทีมงานในองค์กร ผลจากการทำงานในการพัฒนาศักยภาพผู้คนในพื้นที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เห็นเป็นประจักษ์ในผลงานที่ดำเนินการทุกครั้งทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ต้องแก้ไข6.      การใช้หลักความคุ้มค่าในการทำงานนั้น ทีมงานในองค์กรมุ่งเน้นในการที่จะใช้ทรัพยากรขององค์กร และต่างองค์กรที่ให้การสนับสนุนอย่างคุ้มค่าเพื่อให้บังเกิดผลอย่างสูงสุดในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความตระหนักและเข้าใจในการเรียนรู้ในด้านความคุ้มค่า ความพอเพียงต่อการทำกิจกรรมร่วมกัน                 หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการราชการใสสะอาดเรื่องที่ 3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            จากการที่ได้ศึกษาจากเอกสารและการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และสามารถนำเอามวลประสบการณ์มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทีมงานในองค์กรได้ร่วมมือกันในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้  ทั้งในทางการปฏิบัติการศึกษาหาความรู้จากศูนย์เรียนรู้ และจากเอกสารหนังสือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนี้1.      การนำหลักความพอประมาณไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกคนตระหนักในความพอดีของตน โดยมุ่งเน้นให้ทีมงานทำตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ประหยัด ใช้ตามความจำเป็น โดยทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการลดรายจ่ายของตนเอง แล้วเอาเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนได้เห็นเป็นข้อคิดในหลักการดำเนินชีวิต2.      การนำเอาความเป็นเหตุเป็นผลมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำกิจกรรมร่วมกันควรใช้เหตุผลของการใช้จ่ายในการทดลองปฏิบัติร่วมกันด้วยข้อคิดเห็นและการตกลงในความคุ้มค่าของการลงทุนในการทำงานร่วมกัน3.      การใช้หลักคุ้มค่าอันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการเรียนรู้ของประชาชน และภูมิปัญญาที่ที่มาเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมที่ดำเนินการในชุมชน4.      การใช้หลักความรอบรู้ในอันที่จะรักษาประโยชน์ในทรัพยากรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการทำงานร่วมกัน ด้วยการนำวิทยาการความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 5.      การใช้หลักคุณธรรม ความดีมาเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ตามความจำเป็นพื้นฐาน ใช้ความดีของทุกคนเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ต้องใช้ระบบสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน ใช้ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นจุดยืนในการทำงาน ใช้ความเป็นประชาธิปไตยและคุณธรรมนำความรู้ในการทำงาน                          หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการราชการใสสะอาดเรื่องที่ 4 หลักการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน            จากการที่ได้ศึกษาจากเอกสารและการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และสามารถนำเอามวลประสบการณ์มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในด้านหลักการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทีมงานองค์กรของเราได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยคำนึงถึงความต้องการและความจำเป็นของประชาชนเป็นหลักใหญ่ โดยมุ่งเน้นในด้านการบริการ ดังนี้1.      การใช้หลักการบริหารถึงที่ ถึงถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงเวทีความรู้ของชุมชนเป็นหลัก ได้แก่แผนแม่บทชุมชน เวทีชาวบ้าน มาเป็นเครื่องมือในการบริการด้านการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน2.      การใช้หลักบริการทุกระดับเสมอภาคจากใจ โดยให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เห็นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นที่ตั้ง ให้ความเต็มใจกับการบริการแก่ทุกคน3.      การให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน เพื่อให้ผู้รับบริการอย่างประทับใจ กับการได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน สามารถคลี่คลายปัญหาของชุมชน ให้พ้นวิกฤตทางสังคมได้ เกิดความสุขกับการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่อย่างเป็นธรรมและคุ้มค่า จากการที่ใช้หลักการบริหารจัดการราชการใสสะอาดทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอคลองเขื่อน ได้ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้นมาแล้วตลอดระยะเวลาการทำงานในองค์กร เพราะเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องที่ราชการต้องมีไว้เป็นหัวใจในการทำงานตั้งแต่การประพฤติดี ประพฤติชอบ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการให้บังเกิดผลดีกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพประชาชนที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ซึ่งหลักดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถควบคุมการทำงานราชการให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการที่ดีแก่ประชาชน รวมไปถึงการรู้จักใช้ความพอเพียงในการบริหารราชการและการบริการแก่ประชาชน ท้ายที่สุดให้การบริการเกิดความประทับใจจากผู้รับบริการ            เพื่อให้องค์กรมีการจัดการในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาองค์กร ตามหลักการจัดการราชการใสสะอาด องค์กรของข้าพเจ้าจึงดำเนินการ ดังนี้1.      จัดประชุมทีมงาน ในการที่พัฒนาความรู้ ในเรื่องราชการใสสะอาดให้ทุกคนเกิดความรู้ และสร้างความรู้ในองค์กรร่วมกันในการกำหนดปฏิญญา ว่าด้วยการทำงานใสสะอาดขององค์กร กำหนดเป็นข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน2.      ให้ทุกคนกำหนดความตั้งในในการทำงานของตนเอง แล้วส่งข้อกำหนดไว้ให้เป็นหลักประกันในการทำงาน ว่าจะทำงานในหน้าที่ของตน ตั้งอยู่บนข้อกำหนดของตน เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน3.      ให้ทีมงานได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการทำงานใสสะอาดจากการอบรม ดูงาน หรือร่วมทำงานกับองค์กรอื่น เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน4.      กำหนดให้การทำงานใสสะอาดเป็นเรื่องราวความรู้ที่ทุกคนในพื้นที่กิ่งอำเภอคลองเขื่อน ควรได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งประชาชนและทีมงาน5.      มีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงาน6.      กำหนดวิสัยทัศน์ในการทำงานให้เกิดความชัดเจน และเห็นเป็นประจักษ์ ในด้านความโปร่งใสในการทำงาน         หน่วยที่ 2 การสร้างจิตสำนึกบุคลากร            จาการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกบุคลากร ทำให้สามารถนำไประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี     โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำพระบรมราโชวาทไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ดังนี้1.      การนำพระบรมราโชวาทมาใช้ในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตนการปฏิบัติงาน
1.      นำไปใช้ในการสร้างภาวะจิตใจให้เป็นคนที่มีจิตใจงดงาม จิตใจดี2.      ทำตนให้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้แล้วเสร็จในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย3.      ทำตนให้เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต มั่นคงในจิตใจ1.      ทำงานด้วยความมุ่งมั่นให้ไปสู่ความสำเร็จในงาน บังเกิดผลดีต่อทางราชการ2.      ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนสุดความสามารถ ส่งผลดีต่อผู้รับบริการ3.      ปฏิบัติงานด้วยประโยชน์อันสูงสุดของทุกฝ่าย
 2.      แนวทางการปฏิบัติตนเองในด้านการรู้จัดตน รู้จักคน รู้จักงาน
ด้านการรู้จักตนด้านการรู้จักคนด้านการรู้จักงาน
รู้จักบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองคนทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันการใช้เหตุผลในการประสานการทำงานเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จต้องคิดเป็น มองเห็นงานและกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทำงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     3.      หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารงาน
เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
ใช้หลักเมตตาในการบริหารงาน เพราะหลักเมตตาเป็นหลักประเสริฐในอันที่จะเอื้อให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ที่ใดมีเมตตาที่นั่นจะมีแต่ความอบอุ่น ไม่แตกแยกในทีมงานและกลุ่มใช้หลักกรุณาในการบริหารงานเพราะการมีความกรุณาเป็นเครื่องมือของคนดี ส่งผลต่อทีมงานในการที่จะรับและปรับตัวกับการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จและจำเป็นต้องแก้ไขใช้หลักมุทิตาในการบริหารงาน เพราะความมีมุทิตาเป็นความประเสริฐของจิตใจที่จะทำให้รู้สึกความเป็นทีมงานที่รู้จักให
นางสาววราภรณ์ ทรัพย์ศฤงศิริ
IP: xxx.113.17.173
เขียนเมื่อ 
แผนปฏิบัติการราชการใสสะอาดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอคลองเขื่อนพันธกิจที่ 1. การบริหารจัดการราชการใสสะอาดมาตรการ  จัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ประเด็นที่เป็นปัญหาและควรได้รับการแก้ไขพฤติกรรมหรือภาพพจน์ที่ปรากฏแนวทางแก้ไขวิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมระยะเวลางบประมาณผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมาภิบาลที่แน่ชัด อีกยังมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไม่ชัดเจนไม่สามารถอธิบายวิธีการทำงานในรูปแบบธรรมาภิบาล ได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นรูปธรรมควรให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานดำเนินงานในรูปโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาบุคลากรตุลาคม 2550 กันยายน 255120,000ศบอ.เขาสมิง 
 แผนปฏิบัติการราชการใสสะอาดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอคลองเขื่อนพันธกิจที่ 2. การสร้างจิตสำนึกบุคลากรมาตรการ  จัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกราชการใสสะอาด
ประเด็นที่เป็นปัญหาและควรได้รับการแก้ไขพฤติกรรมหรือภาพพจน์ที่ปรากฏแนวทางแก้ไขวิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมระยะเวลางบประมาณผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
การจัดระบบงานตอบสนองความต้องการของประชาชนการวางแผนจัดระบบงานส่งเสริมประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นควรให้มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ตระหนักและมีจิตสำนึกในการตอบสนองความต้องการของประชาชน การดำเนินงานในรูปแบบโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาบุคลากรในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการตุลาคม 2550 กันยายน 25515,000ศบอ.เขาสมิง 
แผนปฏิบัติการราชการใสสะอาดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอคลองเขื่อนพันธกิจที่ 3. การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบมาตรการ  จัดให้มีระบบเฝ้าระวังเตือนและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประเด็นที่เป็นปัญหาและควรได้รับการแก้ไขพฤติกรรมหรือภาพพจน์ที่ปรากฏแนวทางแก้ไขวิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมระยะเวลางบประมาณผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
  มีการอบรมการป้องกันดำเนินงานในรูปโครงการพัฒนาบุคลากร         โครงการพัฒนาบุคลากรตุลาคม 2550 กันยายน 255110,000ศบอ.เขาสมิง 
แผนปฏิบัติการราชการใสสะอาดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอคลองเขื่อนพันธกิจที่ 4  การจัดการกรณีทุจริตประพฤติมิชอบมาตรการ  พัฒนาบบการจัดการกรณีทุจริตประพฤติมิชอบให้มีความยุติธรรมโปร่งใส รอบคอบและรวดเร็ว 
ประเด็นที่เป็นปัญหาและควรได้รับการแก้ไขพฤติกรรมหรือภาพพจน์ที่ปรากฏแนวทางแก้ไขวิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมระยะเวลางบประมาณผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
บุคลากรบางส่วนยังขาดความรอบคอบและรวดเร็ว งานบางกิจกรรมยังคงมีความล่าช้าควรให้มีการพัฒนาบุคลากรในส่วนความรอบคอบและล่าช้าให้รวดเร็ว      ดำเนินงานในรูปโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาบุคลากรตุลาคม 2550 กันยายน 255150,000ศบอ.เขาสมิง