การป้องกันเอดส์เชิงรุก

งานให้คำปรึกษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ เอชไอวีเชิงรุกในกลุ่มสามีของหญิงตั้งครรภ์

สืนเนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนหลัก 3 กองทุน 1. กองทุนสวัสดิการข้าราชการ 2. กองทุนประกันสังคม และ 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับโอนงบประมาณและการบริหารจัดการจากสำนักงานควบคุมโรค ตั้งแต่ เมษายน ที่ผ่านมา

หากกล่าวถึงการดำเนินงานกิจกรรมในระยะเปลี่ยนผ่านที่เกี่ยวข้องกับ สปสช ว่าเป็นงานใหม่ที่สนุกก็คงใช่ แต่ทั้งนี้ยังเป็นระยะแรกเท่านั้น ยังไม่มีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมที่ รพ.ดำเนินการแล้ว คือ การให้การปรึกษาเพื่อการตัดสินใจตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (Voluntary Counseling and Testing : VCT) ในกลุ่มสามีของหญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมของทีมเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาจากการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผ่านมา

ประสบผลสำเร็จพอสมควร จากวันที่ 1 สิงหาคม เริ่มดำเนินการจริงในคลินิกฝากครรภ์ ทีมเจ้าหน้าที่ผู้ให้การปรึกษาหลายท่านมีแนวทางที่ชัดเจนในการพูดคุยสำรวจโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เริ่มจากการสำรวจความคิด ความรู้สึกต่อโอกาสเสี่ยงและการตรวจเลือด หลังจากรับฟังการให้ความรู้เรื่องโรคผ่านสื่อ VCD และใช้พลังกลุ่ม คือ สัมพันธภาพที่ผู้นำกลุ่มสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้น เป็นตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มีสามีของหญิงตั้งครรภ์ตัดสินใจตรวจเลือดทุกวัน บางวันทุกราย เนื่องจากการเข้าร่วมกลุ่มให้การปรึกษาก่อนการตรวจวินิจฉัยโรค เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างสมาชิก พลังกลุ่มเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คุณพ่อบ้านที่รู้ตัวว่าเสี่ยง แต่กลัว ไม่กล้า และปฏิเสธการตรวจเลือด เปลี่ยนความคิด ตัดสินใจตรวจเลือดหลายราย

แต่การที่สมาชิกไม่ตัดสินใจตรวจเลือด ไม่ใช่เป็นสิ่งชี้วัดว่าการให้การปรึกษาไม่ประสบผลสำเร็จ หากผู้รับการปรึกษาทราบ เข้าใจ ยอมรับโอกาสเสี่ยง รวมถึงการตัดสินใจตรวจหรือไม่ตรวจเลือดของตนหลังจากผ่านกระบวนการให้การปรึกษาแล้ว นั่นย่อมหมายถึง กระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่มสามารถสนับสนุนให้เขาใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้จริง

                                                                         DAENG...D

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานให้คำปรึกษาความเห็น (2)

ยินดีกับกิจกรรมใหม่ๆในการให้คำปรึกษาคะ ไม่ได้ให้สุขศึกษาแต่ให้แง่คิด....work

champ
IP: xxx.122.239.19
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยจ้ะ