การพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             เป้าประสงค์ : สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                    ( Good Governance)               ประเด็นยุทธศาสตร์                     1) การปรับวิธีการและกระบวนการทำงาน                   2) การปรับโครงสร้าง                    3) การเพิ่มความรู้ ทักษะ                   4) การสร้างข้อมูลและสารสนเทศ                   5) การจัดการองค์ความรู้                   6) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร                    กลยุทธ์ 1)      พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทำงานของแต่ละตำแหน่ง 2)      ปรับระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 3)      พัฒนาระบบติดตามประเมินผลและตรวจราชการ 4)      พัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และวิธีการทำงานพัฒนาชุมชน 5)      สร้างเครือข่ายการทำงานระดับองค์กร 6)      ปรับโครงสร้างหน่วยงานและบทบาทภารกิจให้ชัดเจน 7)      สร้างระบบการทำงานแนวราบ Flat Organization 8)      วางระบบการประสานสั่งการ 9)      พัฒนาบุคลากรให้เป็น Knowledge Worker 10)    ทบทวนความเข้าใจในหลักการพัฒนาชุมชนให้ตรงกัน 11)   จัดระบบฐานข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจ ให้สะดวกต่อการนำไปใช้ User Friendly 12)   ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 13)   สังเคราะห์ประสบการณ์ให้เป็น best Practice 14)    สร้างชีวิตเรียนรู้ในองค์กร 15)   ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 16)   มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน   เป้าหมาย -ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกรมการพัฒนาชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนา

หมายเลขบันทึก: 119484, เขียน: 14 Aug 2007 @ 11:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)