มหกรรมตลาดนัดการจัดการความรู้ ๔ ภูมิภาค โครงการ EdKM ครั้งที่ ๓ : ภาคกลาง ตอนที่ ๔

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปิดฉากของภาคกลางแล้วคะ

ตอนที่ ๓

          ส่วนช่วงบ่ายก่อนปิดมหกรรมตลาดนัดฯ  ของภาคกลาง เป็นเวทีเสวนา...เรียนรู้สิ่งดีๆ ของ  KM  สู่การประยุกต์ใช้พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรการศึกษา  โดยมีตัวแทนจาก สพท. เข้าร่วมเสวนาดังต่อไปนี้

 

ช่วงการเสวนา...เรียนรู้สิ่งดีๆ

          นางสาวนวลน้อย  เจริญผล  สพท. กทม.  เขต ๒

          ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ ส่วนใหญ่ บอกว่า  จะนำแนวคิดและกระบวนการ KM  ไปทดลองใช้ในบริบทของตนเอง  ถ้าสามารถนำกระบวนการ  KM  เข้าไปใช้ในองค์กรได้  คิดว่า  บรรยากาศน่าจะมีความสุข  มีอิสระในการคิดและการทำ  ลดวัฒนธรรมการสั่งการลงไปได้ 
          นิทรรศการของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  มีคนสนใจมาก  โดยเฉพาะเรื่องการใช้  KM  กับการวิจัย  ส่วนของโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ  คนสนใจเรื่อง backward design  และสำหรับนิทรรศการของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  คนเข้าร่วมให้ความสนใจเรื่อง  Blog
          สำหรับ  KM  ของ สพท. กทม. ๒   รู้สึกว่า ยังไม่ค่อยคืบหน้า  โอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่อนข้างน้อย  แต่เน้นนำ  KM มาใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน

          นายพิชัย  เอี่ยมสอาด  สพท. ฉะเชิงเทรา  เขต ๑

         ผู้เข้าร่วมงานที่อยู่ในโครงการ EdKM  ส่วนใหญ่บอกว่า  ใช้  KM  ในชั้นเรียน  ส่วนผู้เข้าร่วมงาน แต่ไม่ได้อยู่ในโครงการ EdKM  บอกว่า น่าจะนำ  KM  ไปใช้ได้  โดยเฉพาะใช้กับการเรียนการสอน  ผู้ปกครอง และน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้     ทำได้  ไม่เพิ่มงาน  
         สำหรับ KM  ของเขตพื้นที่ฯ  ได้นำ  KM  ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร  ใช้เป็นเครื่องมือการจัดการเพื่อให้ได้ความรู้ฝังลึกออกมา  โดยมีกลุ่มแกนนำก่อน   ทำพร้อมๆ  กันไม่ได้  ส่วนถ้าเป็นโรงเรียน   ครูจะมีความรู้ฝังลึกมาก   จะนำครูที่เก่งในแต่ละเรื่องมาเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนกัน 

          นางลำดวน  ไกรคุณาศัย  สพท. สุพรรณบุรี เขต ๒

          การนำ  KM  ไปใช้  ก่อนอื่น  ต้องไปเล่าให้คนในองค์กรรู้ก่อนว่า  KM  ทำได้ไม่ยาก  จะนำไปใช้พัฒนาตนเอง  พัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ 
         มาเข้าร่วมงานแล้วทำให้เห็นประโยชน์ที่เพิ่มพูนในตนเอง  เห็นการใช้  KM  ของเพื่อนๆ  ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้
         สพท.สุพรรณบุรี  เขต  ๒  ค่อนข้างพึงพอใจมาก  ที่มี  KM  มาช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาคนในองค์กรของเรา  เขตเรามีลักษณะที่เป็น  KM  แบบเนียนไปในเนื้องานจริงๆ   
         จากการที่นำ  KM  ไปใช้ในองค์กร กรณีที่น่าประทับใจมากๆ  คือ  พบว่า  KM  ในกลุ่มงานนิติกร  ซึ่งมีคุณวีระชัย  เป็นนิติกรคนเดียว ของเขตฯ   คุณวีระชัย  ต้องการพัฒนาการร้องเรียนโรงเรียนน้อยลง  แต่เนื่องจากกลุ่มงานนิติกรมีคนเดียว  คุณวีระชัย  ไม่รู้ว่าจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับใคร   แต่คุณวีระชัย   ได้ใช้หลักการ  KM  โดยได้ส่งหนังสือไปที่โรงเรียน  และขอเรื่องเล่าจากโรงเรียนว่า  ทำอย่างไรจึงจะไม่มีคนมาร้องเรียนที่โรงเรียน  ส่งมาให้ที่เขตฯ  หลังจากนั้น  คุณวีระชัย  จะนำเรื่องเล่าดีๆ  เหล่านี้ส่งกลับไปยังโรงเรียนแต่ละแห่งอีกครั้ง   ทำให้ความไม่เข้าใจของผู้บริหารและครูอาจารย์ลดน้อยลง

          นางมาลี  สืบกระแส  สพท. ลพบุรี  เขต ๑

          โอกาสที่ผู้มาดูงาน  สามารถนำไปใช้ได้พอสมควร  ทำให้เกิดความมั่นใจ  และเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          เครื่องมือ  KM  เช่น เรื่องเล่าเร้าพลัง  สามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนได้  แต่ต้องเล่าให้กระชับ ชัดเจน  เข้าใจง่าย
          สิ่งที่คิดว่า  เป็นผลสำเร็จของการใช้  KM  ของ สพท. ลพบุรี  เขต ๑   คือ  ภาระงานของเราชัดเจนขึ้น  ทีมงานข้ามกลุ่มเยอะขึ้น  บางกลุ่มก่อตัวกันเอง  กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เราได้ความรู้ใหม่  และรวบรวมไว้บนเว็บ  ได้วิธีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Blog  
          ปัจจัยที่ผลักดันความสำเร็จ  คือ
- ผู้นำ  พูดเรื่องเดียวกัน  สนับสนุนทุกอย่าง
- น้ำใจของทุกคนในองค์กรและเขต
          สพท.  ลพบุรี เขต  ๑  มาเข้าร่วมงานนี้กันหลายคน  โดยกระจายกันเข้าทุกห้อง  มีการบันทึก  และเมื่อกลับไปจะเล่าแลกเปลี่ยนกัน

           นายยืนยง  ราชวงษ์  สพท. พระนครศรีอยุธยา  เขต ๑

          ภาพใหญ่  ที่มองเห็นของงานหมกรรมฯ นี้  คือ  การพัฒนาเครือข่าย  โดยสิ่งที่นำไปใช้ได้ และปรับประยุกต์ได้ง่ายสุด  คือ  ยุทธศาสตร์  ๕ ส.  ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
         สำหรับภาพเล็ก  คือ  มีการนำเทคนิคต่างๆ ของ  KM  ไปใช้  เช่น  AAR  การตั้งคำถามเชิงบวก  การเล่าเรื่อง  ส่วนเครื่องมือที่พูดแล้วเข้าใจยาก  หรือใช้งาน   เขาก็จะไม่นำไปใช้  เช่น  ตารางอิสรภาพ  การสกัดขุมความรู้  แก่นความรู้  ธารปัญญา  เครื่องมือเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า  เราต้องมีการปรับรูปแบบการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับเรา
          ส่วนคำถามยอดฮิต  คือ  KM  คืออะไร  ที่นำเสนอนั้น  KM  อยู่ตรงไหน  หัวใจสำคัญของ  KM  อยู่ตรงไหน  กระบวนการทำ KM  ทำอย่างไร  ทำ  KM  แล้วดีขึ้นหรือไม่  มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
         จากที่พบในเขตฯ  เราเข้าใจว่า  การขับเคลื่อน  KM    ต้องเข้าใจธรรมชาติของคน  จะเห็นว่า  การขับเคลื่อน  KM  ของ  สพท. สุพรรณบุรี  เขต  ๒  ต้องไปทั้งหมด   สพท. กทม.  เขต ๒   ล้มแล้วลุก   ส่วน สพท. อยุธยา  เขต ๑  ขับเคลื่อนแบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป  
         การเข้าใจธรรมชาติของคนจะเป็นตัวกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนได้เหมาะสม  และที่สำคัญ  จะทำให้การใช้  KM  สำเร็จหรือไม่สำเร็จ  อยู่ที่ว่า  เราต้องพัฒนาตนเองให้ได้ก่อน  แล้วค่อยให้หรือบอกคนอื่น 
         สำหรับ  KM  ของเขตฯ  เรายังไม่ค่อยพอใจ แม้ว่า   KM  จะ  สามารถนำพาองค์กรไปได้ในระดับหนึ่ง  แต่เมื่อโครงการฯ จบ  ก็ไม่แน่ใจ  เราจึงอยากเห็นเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมในอนาคต

         ช่วงสุดท้ายก่อนจะปิดงานมหกรรมตลาดนัดฯ  มีการชื่นชม ยินดี มอบรางวัล  และเกียรติบัตรกับผู้เข้าร่วมงานเหมือนเช่น  ๒ ครั้งที่ผ่านมา  และ ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำ  สรุปและกล่าวปิดงาน 

 

มอบรางวัล ชื่นชม ยินดี

ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำ  กล่าวสรุปและปิดงาน

         เป็นอันปิดฉากงานหมกรรมตลาดนัดการจัดการความรู้ ของภาคกลางไปอย่างน่าชื่นชมและประทับใจ

        ภาพนิทรรศการและบรรยากาศงานหมกรรมตลาดนัดฯ

 

 โปรดติดตามมหกรรมตลาดนัด KM  ครั้งสุดท้าย  ภาคใต้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintorn

คำสำคัญ (Tags)#edkm erkm#มหกรรม km 4 ภูมิภาค

หมายเลขบันทึก: 118542, เขียน: 10 Aug 2007 @ 10:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ

ปลาทูตัวนี้  เป็นของโรงเรียนที่ครูอ้อยสอนค่ะ

เขียนเมื่อ 

     อยากไปชมนิทรรศการ KM 4ภูมิภาค ครั้งที่1-2-3 บ้าง แต่ไม่มีโอกาส เลยต้องมานั่งอ่านและชมภาพข่าว จากที่ อ.นภินทร เล่า ชื่นชม กับการจัดมหกรรมนี้มาก ๆ ค่ะ แต่ละภาค จัดกันได้น่าสนใจเลยทีเดียว

     อย่าลืมมาเล่าเรื่องตลาดนัดครั้งที่ 4 ที่สงขลา ด้วยนะค่ะ จะติดตามอ่านค่ะ    แหม...ไม่ให้ติดตามได้อย่างไร ก็เป็น 1 ในผู้นำเสนอ ความสำเร็จ KM ของโรงเรียน ด้วย และมี อ.วัฒนา อาทิตย์เที่ยง ดำเนินรายการ

     แต่ไม่ทราบว่ามีการมอบรางวัลด้วยหรือปล่าว เพราะจำเป็นต้องเก็บนิทรรศการกลับก่อนงานเลิก เพราะต้องเดินทางไกลถึง ยะลา ค่ะ  ขืนช้าเดี๋ยวมีของฝากติดล้อรถกลับไปด้วย ^_^  อันนี้ ชักเสียว ๆ อะค่ะ...เลยไม่ได้รู้ผล..ยังงัยก็ส่งข่าวกันบ้างนะค่ะ

                                 "JasmiN"

              โรงเรียนบ้านพรุ สพท.ยะลา เขต 1