ร่วมมือเรียนรู้

นุชรัตน์
ทำไมต้อง collaboative ในยุคปัจจุบันเป็นกระบวนทัศน์ที่ต้องปรับไปสู่ยุคที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ แสวงหา สร้างความรู้ด้วยตนเอง การร่วมมือการเรียนรู้ เป็นฐานคิดตามแนว social constructivist ของ vygotsky

ทำไมต้อง collaborative 

      ในยุคปัจจุบันเป็นกระบวนทัศน์ที่ต้องปรับไปสู่ยุคที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ แสวงหา สร้างความรู้ด้วยตนเอง การร่วมมือการเรียนรู้ เป็นฐานคิดตามแนว social constructivist ของ vygotsky ที่กล่าวว่า ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้น สิ่งหนึ่งก็เกิดจากการแลกเปลี่ยนแลกเรียนรู้ วัฒนธรรม ความรู้ ของคนในสังคม การแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในสังคม นอกจากจะอยู่ในรูปแบบ face to face ยังอยู่ในรูปแบบ Virtual ได้ด้วย เหมือนกับที่เราทำกันขณะนี้

 การร่วมมือออนไลน์ ( Collaborate online)                 สิ่งแวดล้อมออนไลน์อาจจะเป็นสถานที่ห่างไกล ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะอยู่กันคนละที่ ประโยชน์ของการสอนรูปแบบออนไลน์นี้ก็คือจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ด้วยการนำเสนอข้อความ รูปภาพ ผ่านจอคอมพิวเตอร์

Pallof and Pratt (1999)  ได้นำเสนอองค์ประกอบของชุมชนออนไลน์ไว้ อย่างน่าสนใจ ดังนี้

องค์ประกอบ collaborative online

1.       คน ( People) :

2.       มีการแลกเปลี่ยนตามจุดประสงค์ ( Share purpose)

3.       มีขอบข่าย ( Guidelines) :   

4.       เทคโนโลยี ( Technology) : เป็นตัวขับเคลื่อนสำหรับการที่จะทำให้เกิดการค้นพบ และ สถานที่ที่ผู้คนจะสามารถพบกันได้

5.       การเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Collaborative learning)  

6.       การสะท้อนผลการปฏิบัติ ( Reflective practice)

นอกจากนั้น เขาได้นำเสนอ รูปแบบของความร่วมมือออนไลน์ไว้ ดังนี้Blog  

เป็นที่ซึ่ง สมาชิกใน  blog หรือ Web log สามารถนำเสนอเนื้อหา (material) ลงไป ไม่จำเป็นว่าความคิดนั้นจะต้องเป็นรูปแบบที่ดีชัดเจน แต่ว่าจะเป็นวิธีการระดมสมอง (brainstorm) ร่วมกันในการค้นพบสิ่งใหม่  เสนอแนะให้ข้อคิดเห็น สะท้อนผลบทความสมาชิกได้นำเสนอลงไป รูปแบบเหล่านี้จะชวยให้การร่วมมือสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และ ในการแสดงความคิดเห็น จะต้องคำนึงถึงจริยธรรมด้วย เมื่อเราต้องการที่จะสะท้อนผล นำเสนอเนื้อหาของตนเอง เราก็สามารถเปิด Blog ทั้งในรูปแบบเป็นกลุ่ม หรือ เป็น Blog ส่วนตัว ตามลำพังได้

   เป็นบางข้อเสนอแนะ และบางแง่มุม ที่นำขึ้นมาเพื่อนำเสนอ การสนับสนุนการร่วมมือออนไลน์ ที่พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisor

คำสำคัญ (Tags)#การร่วมมือออนไลน์

หมายเลขบันทึก: 118029, เขียน: 08 Aug 2007 @ 15:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)