มาตรฐานงานเทคโนโลยีสำหรับครู

wutnara
มาตรฐานงานเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา
มาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษา  

มาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษา

                มาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษาหมายถึงระดับต่ำสุดทางความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาจะทำได้ตามมิติและขอบข่ายที่เป็นที่ยอมรับ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไว้เป็นหมวดเฉพาะหนึ่งหมวด ดังนั้นเพื่อสะท้อนความเป็นศาสตร์ชั้นสูงจึงต้องมีมาตรฐานกำกับไว้

                มาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษามองได้หลายมิติ  มิติแรกเป็นการมองในเชิงสมรรถนะทางเทคโนโลยีทางการศึกษา  และเชิงมาตรฐานทางเทคโนโลยีศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เน้นทั้งคุณภาพ (Quality) ของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆภายในหน่วยงาน และสมรรถนะ (Performance) ของบุคลากร

- มาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู(ISTE)

- มาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพของหลักสูตรที่จะผลิตนักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการศึกษา

- มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

                มาตรฐานความรู้ของครู                มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู             1) ภาษาไทยสำหรับครู             2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ สำหรับครู             3) เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู                 สมรรถนะ             1) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง             2) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง             3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน             มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา             1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้             2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ             3) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ             4) แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้             5) การออกแบบการสร้างการนำไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม             สมรรถนะ             1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี             2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี             3) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน                 มาตรฐานประสบการณ์ของครู ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังนี้             1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน             2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ                 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  แบ่งเป็นมาตรฐานย่อย ๆ ได้ดังนี้มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา                   โดยในที่นี้มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีมีอยู่ 2 มาตรฐานด้วยกันคือ มาตรฐานมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และมาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                       มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจำ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์                มาตรฐานการปฏิบัติตน  แบ่งเป็นจรรยาบรรณด้านต่าง ๆ ดังนี้ -          จรรยาบรรณต่อตนเอง -          จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ -          จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ -          จรรยาบรรณต่อผู้ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ -          จรรยาบรรณต่อสังคม                   4.2           มาตรฐานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา

                มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นเป็นข้อกำหนด  หรือแนวปฏิบัติที่แสดงวิธีการทำงาน  หรือกระบวนการทำของบุคคลแต่ละคน  และมุ่งเน้นการปฏิบัติตามภารกิจหรือบทบาท  เช่น  การสอน  การบริหาร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ ICT นราธิวาส เขต 1

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐานทางเทคโนโลยีศึกษา#สมรรถนะของครูเทคโนฯ

หมายเลขบันทึก: 118012, เขียน: 08 Aug 2007 @ 14:59 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

nit
IP: xxx.47.179.129
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้มากค่ะ