นายทศพร สาเพชร

ทศพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชั้นปีที่ ๑ ศูนยฺการเรียนรู้  แก้งคร้อ 

เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า

  ๑.       ข้าพเจ้าชื่อ      นายทศพร      นามสกุล      สาเพชร     เกิดวัน   จันทร์    

          ที่    11   เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.  2530         ส่วนสูง    170  ซม.   

          น้ำหนัก    65 กิโลกรัม    หมู่โลหิต   เอ         โรคประจำตัว      ไม่มี 

๒.     ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่     399 หมู่ที่ 8 บ้านโคก     ตำบล      บ้านโคก     

       อำเภอ      โคกโพธิ์ไชย     จังหวัด     ขอนแก่น   

      โทรศัพท์บ้าน     043-216028       มือถือ    - 

       อีเมล์      [email protected]         ภูมิลำเนาเดิม    -

๓.     บิดาข้าพเจ้าชื่อ      นายทองเลื่อน     สาเพชร      อาชีพ     รับราชการครู           

          มารดาข้าพเจ้าชื่อ      นางภาษี     สาเพชร       อาชีพ     รับราชการครู

๔.     ข้าพเจ้ามีพี่น้องรวมทั้งตัวข้าพเจ้า รวม     3    คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่   2

๕.     สถานภาพทางครอบครัว    โสด

๖.      เมื่อมีปัญหาในชีวิตข้าพเจ้าปรึกษา    พ่อ - แม่

๗.     ข้าพเจ้าจบการศึกษา      ปวช.    จาก     วิทยาลัยเทคนิกขอนแก่น

        สาย/สาขา      ช่างอิเล็กทรอนิกส์     เมื่อ พ.ศ.     2549

๘.     ข้าพเจ้าคิดว่าสติปัญญาของข้าพเจ้าอยู่ในระดับ       ปานกลาง 

  ๙.      ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนขยัน     มาก 

๑๐.   ข้าพเจ้าคิดว่าสุขภาพโดยทั่วไปของข้าพเจ้า     ไม่ค่อยดี

  ๑๑.   ข้าพเจ้ามีความสนใจศึกษาค้นคว้าหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องหรือ

           วิชา      การคำนวณ      รองลงไปคือเรื่องหรือวิชา     ภาษาไทย

๑๒.   กิจกรรมทางสังคมที่ข้าพเจ้าเคยร่วมหรือร่วมอยู่ รวมทั้งการเป็นสมาชิก

          ชมรม สมาคม มีดังนี้   ร่วมเข้าจำศีลที่วัด  เกษามคม  ในช่วง

        เข้าพรรษา เข้าร่วมขบวนแห่ต่าง ๆที่ทางชุมชนจัดขึ้น

๑๓.    ลักษณะงานที่ข้าพเจ้าชอบมากกว่า (เลือกได้บรรทัดละคำตอบ)          

        ทำงานคนเดียว

  ๑๔. ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆ มักมองข้าพเจ้าเป็นคนประเภท

         (เลือกตอบได้หลายข้อ)              โกรธง่ายหายเร็ว    

        ใจน้อยบาง ครั้ง                เข้ากับคนง่าย        

        ชอบทำอะไรคนเดียว      เข้มแข็ง    

๑๕.บุคคลในชุมชนหรือสังคมที่ข้าพเจ้ายึดถือเป็นแบบอย่าง

       คือ  

     พระครูสุวรรณ     ธรรมกร    เพราะ  ท่านเป็นบุคคลที่สำคัญในชุมชน

๑๖.ความใฝ่ฝันในชีวิตของข้าพเจ้า คือ  เป็นบุคคลที่สามารถช่วยตัวเอง 

       ได้ทุกเรื่อง ช่วยพ่อ แม่ พี่ น้อง ด้วย ถ้าเป็นไปได้

๑๗.ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้าบรรลุ

         ความสำเร็จ คือ         

     ประการแรกก็ต้องรักษาตัวเองให้หายจากการบาดเจ็บ

      มานาน ก่อน                    

     ประการต่อไปก็ ตั้งใจเรียนแล้วปฏิบัติไปด้วยในความรู้

     ที่ได้ รับรู้มา

๑๘.ข้าพเจ้าตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

         ท้องถิ่น เพราะ             เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนา คนเอง

     ครอบครัว ชุมชน ... แล้วจะพยายามรับเอาความรู้ที่

    อาจารย์ สอนให้ได้มากที่สุด      

                   เอกสารนี้เริ่มเขียนเมื่อวันที่       7 / 8 / 50    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โคกนคร ศูนย์การเรียนรู้ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

คำสำคัญ (Tags)#อ่านได้นะครับ ไม่เสียหายครับ

หมายเลขบันทึก: 118000, เขียน: 08 Aug 2007 @ 14:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าอ่านดี ...