ภาระงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 - กันยายน 2550

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผ่านมาในช่วงเวลาหนึ่งของการทำงาน....
      ~ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานการเงิน คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 - กันยายน 2550 ที่ถือว่าเป็นงานประจำส่วนหนึ่ง ในงานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ ;

1.    จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่างๆ จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้

2.    จัดทำทะเบียนคุมเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้

3.    จัดทำทะเบียนคุมสมุดคู่มือเบิกเงิน เพื่อจ่ายเงิน ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้

4.    จัดทำทะเบียนคุมเงินในบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ ทะเบียนคุมเงิน  ทดรองจ่าย ทะเบียน คุมเช็ค

5.    ตรวจสอบ จัดพิมพ์เอกสาร ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท แก่บุคลากร โครงการ กิจกรรม ของ คณะ ตลอดจนเงินทุนต่างๆ

6.    จัดเก็บรักษา บัญชีเงินฝากทุกประเภทของคณะ

7.    จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

8.    ป้อนข้อมูลด้านการเงินผ่านระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย

9.    จัดทำรายงานการเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้

10.  รายงานสถานภาพทางการเงิน ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  ภายใน 30 วัน    นับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ

          - ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทต่อค่าใช้จ่ายทังหมด

          - ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด

          - ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนกลางต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด

            - ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อรายรับทั้งหมด

11.   คำนวณเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นหลักฐาน ภงด. 90,91 ของบุคลากรภายในคณะให้แก่สรรพากร

12.   ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

.........โดยวัดผลสัมฤทธิ์จากการทำงานที่ผ่านมา ตามผลสำเร็จของงานหรือความก้าวหน้าของงานตามข้อข้างต้น ;

     1. เอกสารเบิก จ่ายเงิน ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้ จากกองคลัง หรือจากหน่วยงานภายนอก ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบตรวจสอบได้

    2. ทะเบียนคุมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้  มีรายการถูกต้องครบถ้วน     สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

      3. ทะเบียนคุมสมุดคู่มือเบิกเงิน เพื่อจ่ายเงิน ทั้งที่เป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ มีรายการ ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

     4. ทะเบียนคุมเงินในบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ มีรายการยอดบัญชีถูกต้องครบถ้วน สามารถ ตรวจสอบได้ทุกเวลา

       5. เอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ถูกต้อง ตรงกับการเบิกจ่ายจริง ตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบ

      6. บัญชีเงินฝากทุกประเภทของคณะจัดเก็บในที่ปลอดภัย  มียอดบัญชีถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ ทุกเวลา

        7.    มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

       8.   สามารถสืบค้นเอกสารด้านการเงินของคณะฯ ย้อนหลังได้ง่ายและตลอดเวลา ด้วยระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

       9. รายงานการเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ถูกต้องตรงกับการเบิกจ่ายจริง ตรวจสอบได้

         10. มีรายงานสถานภาพทางการเงิน ตามรอบเวลาที่กำหนด ดังนี้

        - ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด

        - ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด

        - ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนกลางต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด

        - ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อรายรับทั้งหมด

       11. การคำนวณเงินภาษีของบุคลากรภายในคณะ ให้แก่สรรพกร ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

คำสำคัญ (Tags)#qa-ahs#งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่10-2-51 คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 117276, เขียน: 06 Aug 2007 @ 11:46 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 09:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)