คุณค่าแห่ง “ความพอเพียง”

“ระบบความพอเพียง” เป็นลักษณะการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมดุล มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน

        ระบบความพอเพียง  ตามแนวทางพุทธปรัชญา   คือ มัชฌิมาปฏิปทา  หมายถึง  มีความพอดี  พอประมาณ  และความสมดุลในเชิงระบบ  หรือทั่วทั้งระบบ        

        ระบบความพอเพียงนี้  สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจการต่าง ๆ ตามบริบท  ในทุกประเภท  และทุกขนาด  กล่าวคือ :

·        ทุกประเภท เช่น  การผลิต  การทำงาน  การดำเนินชีวิต  การเรียน  การเงิน  ฯลฯ

·        ทุกขนาด   เช่น  ส่วนบุคคล  ชุมชน  สังคม  ธุรกิจใหญ่ / กลาง / เล็ก  ฯลฯ

        แนวคิดตามหลัก ระบบความพอเพียง  มีอยู่ 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ :

1.        กำหนดความพอดี / พอประมาณ / สมดุล   เพื่อให้เกิดการกระทำ  และพัฒนาการอย่างยั่งยืน

2.        กำหนดดังกล่าวนี้ต้องเป็นกำหนดอย่างมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงอยู่ในตัว   เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้  พร้อมด้วยการป้องกันความเสี่ยง  และแผนสำรองไว้ด้วย

3.        เน้นการใช้ความรู้สู่การกระทำ  กระทำด้วยสติและความรอบครอบ   เพื่อการอภิวัตรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ

4.        มุ่งการใช้จ่ายทรัพยากรอย่างประหยัด  และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น   เพื่อขจัดและลดความสูญเสีย  

5.        เน้นจิตสำนึกแห่งคุณธรรม  และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ   เพื่อความสงบสุข  และความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ทั้งในปัจเจกบุคคล  ในสังคม  และในธรรมชาติแวดล้อม ( Ecology System)  

    ข้อดีเด่นของ ระบบความพอเพียง    เป็นรากแก้วแห่งการพัฒนาอย่างพอเพียงในทุก ๆ ด้านอย่างสมดุลถ้วนหน้า เพื่อตนเอง  สังคม  และธรรมชาติแวดล้อม  ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  ไม่มีการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  และเป็นการร่วมพัฒนาต่อเนื่อง ยั่งยืน มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณค่าแห่ง “ความพอเพียง” (Value Of Sufficiency)

คำสำคัญ (Tags)#lean thinking#lean production#ใช้ความรู้ อย่างมีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน#คล่องตัว พริ้ว สันทัด#ความพอเพียง พอประมาณ พอดี สมดุล

หมายเลขบันทึก: 117189, เขียน: 05 Aug 2007 @ 22:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)