ประวัติ สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย

  ติดต่อ

  ประวัติ  

สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่26 มีนาคม 2547 โดยใช้ชื่อว่าศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปัจจุบันศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   website  คือ  http://home.kku.ac.th/ocsc_kku    โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อ 1) เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการในการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้กับส่วนราชการ / จังหวัด / หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  2)  เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  นการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ สำหรับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด และภูมิภาคใกล้เคียง 3) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสมัครงาน รวมถึงข่าวสารการสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนทั่วไป และ 4) เป็นศูนย์การสอบของสำนักงาน ก.พ. สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองบัวลำภู   ซึ่งจากที่ผ่านมาหน่วยงานได้ดำเนินงานแล้วคือ การจัดประชุมหรือบรรยายพิเศษแล้ว จำนวน  8   ครั้ง  เช่น เรื่อง สมรรถนะของบุคคล  ( Human Competency), การบริหารบุคคลภาครัฐมืออาชีพ, การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการ เป็นต้น  การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการระดับปริญญาโท จำนวน 2 ครั้ง การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารสำหรับข้าราชการระดับ 8-9    
          แผนดำเนินการดำเนินการปี 2549 นี้ เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  โดยจะจัดออกประชาสัมพันธ์ในลักษณะ Road show  ตามจังหวัดต่าง ๆ   การประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และเรื่องการสอบรับทุนและรับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ   หากหน่วยงานใดสนใจที่จะคัดเลือกบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานสามารถติดต่อหน่วยงานเราได้  ซึ่งจากที่ผ่านมาเราก็ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี  2548  มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 98,705  คน รับ 22 ตำแหน่งเพียง 234  คน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปด้วยดีค่ะ  / น้อง  
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

หมายเลขบันทึก: 11716, เขียน: , แก้ไข, 2013-06-16 18:06:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประวัติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)