โครงร่างการสัมมนา
คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชา      ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล  (พย 614)
หัวข้อสัมมนา                      การบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มทุน      เสมอภาค  และเป็น   ธรรม
วันที่สัมมนา                         21  ธันวาคม   2548  เวลา 14.00  -  16.00  น.
สถานที่จัดสัมมนา              ห้องประชุมชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้ร่วมสัมมนา                       นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 28 คน
ผู้นำสัมมนา                         1.  นางศรีสุดา                      เจียะรัตน์
                                                2.  นางสาวศิริกมล               กันศิริ
                                                3.  นางสาวนรกมล              ใหม่ทอง
                                                4.  นางสาววรางคณา          เลี้ยงตน
                                                5.  นางสาวภัชธีญา             บุญพล
                                                6.  นางสุกัญญา                    คุณกิตติ
อาจารย์ที่ปรึกษา                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  มรรยาท   รุจิวิทย์
                                                อาจารย์ ดร.   มยุรี   นิรัตธราดร
วัตถุประสงค์
       ผู้ร่วมสัมมนาสามารถ
 1. อภิปรายถึงคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคได้
 2. อภิปรายหลักการวิเคราะห์ความคุ้มทุนกับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคได้
 3. อภิปรายถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาคของผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคได้
 4. อธิบายถึงบทบาทพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ในการบริหารทรัพยากรทางสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
สัมมนากลุ่ม
Topic  :           การบริหารทรัพยากรทางสุขภาพให้เกิดความคุ้มทุน  เสมอภาคและเป็นธรรม
Statement of the issue  :         การวิเคราะห์คุ้มทุน   ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ
The issue to be debated  :     ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษา
ทุกโรคเกิดความคุ้มทุนได้รับการบริการที่มีคุณภาพในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพหรือไม่
Framework utilized
 1. นโยบายของรัฐบาล กำหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2545 มาตรา 52 : ให้ประชาชนมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
 2. ทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์ (Health - oriented Medicine) หรือทฤษฎีสุขภาพ เป็นการแพทย์ที่ยึดถือเรื่องสุขภาพเป็นหลัก มองความสมดุลยภาพระหว่าง สิ่งแวดล้อม สังคม กาย จิต ที่เกี่ยวข้องกันทุกมิติ สัมพันธ์กันอย่างบูรณาการ
 3. ปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม คือ
3.1  แนวคิดเสรีนิยม (Libertarian)  จะปฏิเสธความเท่าเทียมกันของทุกๆคน และยอมรับว่ารัฐควรจัดบริการสุขภาพขั้นต่ำ (minimal standard) สำหรับประชาชนโดยทั่วไปเท่านั้น ส่วนที่เกินจากขั้นพื้นฐาน ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของแต่ละคนที่จะซื้อหาหรือไขว่คว้าบริการสุขภาพได้ตามความสามารถในการซื้อ
3.2  แนวคิดประโยชน์นิยม (utilitarian)  จะมุ่งหวังให้เกิดการได้ประโยชน์ หรือการสร้างสวัสดิการโดยรวมของสังคมที่มีระดับสูงสุด
3.3  แนวคิดความเท่าเทียม (egualitarian)  ทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมกันในทุกด้านมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพการได้รับสวัสดิการการดูแลจากสังคมที่เท่าเทียมกันและควรมีสถานะทางสุขภาพในด้านผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน 
Factor / variables to be considered
 1. ด้านทรัพยากร
-          บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีปริมาณเพียงพอ มีความพร้อมในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และเจตคติต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค
-          วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณภาพและความเพียงพอในการให้บริการประชาชน การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์
-          หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ความพอเพียง และสามารถสามารถเข้าถึงได้ของผู้รับบริการ
 1. นโยบายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค คือ สิทธิของประชากรไทยทุกคนที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค ด้วยเกียรติ และศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยภาระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการไม่เป็นอุปสรรคที่ประชาชนจะได้รับสิทธินั้น
 2. งบประมาณ หน่วยบริการสุขภาพสาขาจะได้รับจัดสรรงบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ส่วน คือ งบบริหารจัดการ (budget for administration)  เพื่อใช้ในการบริหารงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานสาขา และงบเพื่อจัดบริการให้กับผู้มีสิทธิ (budget for service provision) สำนักงานสาขาจะได้รับจัดสรรงบเพื่อจัดบริการให้กับผู้มีสิทธิ ตามจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ และปรับด้วยความจำเป็นด้านสุขภาพ
 3. แรงสนับสนุนทางสังคม และแรงต้านทางสังคม เจตคติของผู้รับนโยบายระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ และ ประชาชนผู้รับริการสุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
Statement of the issue 
Position ที่ 1 :      ความคุ้มทุนกับคุณภาพการบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค      
Position ที่ 2 :      ความคุ้มทุนกับความเป็นธรรมและความเสมอภาคของผู้รับบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค
Integrative solution
            นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้ชื่อโครงการ 30  บาทรักษาทุกโรค เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อปรับระบบบริการสุขภาพมุ่งเน้นให้ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิในการรับการบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงบริการ และได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการด้านสุขภาพของประชาชน
Implication
            ในบทบาทของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) สามารถนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้เกิดความคุ้มทุน และมีความเสมอภาคได้ดังนี้
1.       ปรับกลยุทธในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เข้าถึงประชากรในพื้นที่ เน้นบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดต้นทุนในการรักษาโรค
2.       การจัดสรรงบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.       การศึกษาวิเคราะห์ และประเมินโครงการ เพื่อ ประเมินข้อดี ข้อด้อยในระบบบริการสุขภาพในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.       การปรับทัศนคติของผู้รับบริการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบบการรับบริการทางสุขภาพ
5.       พัฒนาคุณภาพของสถานบริการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ พรอมใช้งาน และมีคุณภาพ เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน
6.       พัฒนาคุณภาพของบุคคลากร เพิ่มความรู้และทักษะทางวิชาชีพ โดยการฝึกอบรม  ศึกษาเพิ่มเติม และจัดหาเอกสารทางวิชาการต่างๆที่ทันสมัยมาไว้ในหน่วยงาน
7.       จัดหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมในชุมชน เช่น หน่วยงานเอกชน หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น