วันนี้ ครูวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ ได้รีบทำตัวอย่าง MOU ให้ศูนย์กศน.อำเภอเอาไปดูและเร่งจัดทำ ที่ขันอาสาจะเริ่มก่อนคือกศน.อำเภอเมืองและกศน.อำเภอบางปะกง ครูวัชรินทร์ ได้ร่างมาให้พร้อมไปปรับหรือนำไปใช้ได้ทันที ด้วยพรุ่งนี้เธอต้องเดินทางไปราชการที่ระยอง จึงเสนอเรื่องไว้ เพื่อความไวเป็นต่อ ผมจึงนำมาเผยแพร่แก่กศน.อำเภออื่น ๆ ได้เตรียมตัว เตรียมทำด้วยเพราะเรื่องนี้ต้องทำทุกที่เป็นนโยบายให้นำร่องต้องลองทำ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมต่อไป   มาดูตัวอย่างของ กศน.เมือง ครับ

 

บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ ระหว่างศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กับ โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชน
รูปแบบคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
********************************

          บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง
                ก)   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  โดยนายกิตติ   พัฒนวิวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
               

               ข)  โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2)  โดย
นางสาววิไล  อิศวโสภณ  ตั้งอยู่เลขที่  402  ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ตำบลโสธร  อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
                

               โดยที่  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล  โดยมีรายละเอียดและข้อตกลงดังนี้

ข้อ 1  วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง 
                

                1.1  เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2)โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรากับหน่วยงานภาครัฐได้แก่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชิงเทรา


                1.2  เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาโครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  
               

               1.3  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการได้รับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
               

               1.4  เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนเอกชนและเป็นการขยายเครือข่ายการศึกษาให้มากขึ้น
 

ข้อ 2    สถานที่ในการดำเนินงาน
                โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่เลขที่  402  ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ตำบลโสธร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
     

ข้อ 3  ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลเชิงเทรา                

               (1)  แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาเสริมสวย  โดยระบบคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา               

              (2)  การประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน                

              (3)  ส่งข้อมูลผู้เรียนให้  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคน
                (4)  กำหนดหลักสูตร  แจ้ง ตารางเวลาเรียนและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาของโครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                (5)  จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะฝีมือ และความรู้ให้กับผู้เรียน
                

                (6)  ประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  บันทึกผลการเรียนรู้ตามแบบของโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล
                (7)  จัดทำข้อมูลผลการเรียนและรายงานผลการเรียนการจบหลักสูตรของผู้เรียนทุกคน ตามแบบที่ กศน.เมืองฉะเชิงเทรากำหนด  เพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
               

                (8)  จัดทำหลักฐานการขอรับโอเงินตามแบบที่  กศน.เมืองฉะเชิงเทรากำหนด  พร้อมแนบหลักฐานของผู้เป็นเจ้าของกิจการและสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร                 

                (9)  ออกใบเสร็จรับเงิน  เมื่อได้รับโอนเงินจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายใน  15 วัน นับจากวันที่ได้รับโอนเงิน  

ข้อ  4   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
                (1)  จัดทำเอกสารบันทึกข้อตกลง  และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครผู้เรียน 
                (2)  จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับผู้เรียน
                (3)  บันทึกข้อมูลรายคน  ลงทะเบียนผู้เรียน
               

                 (4)  ส่งข้อมูลผู้เรียนให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพื่อจัดสรรบัตรคูปอง  รับบัตรคูปองตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตามรายชื่อ  บันทึกข้อมูลเลขบัตรคูปอง                  

                (5)  จัดส่งคูปองผู้เรียนไปยังสถานศึกษา               

                 (6)  นิเทศตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ               

                 (7)  ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดทำโครงการ                

                (8)  ติดตามผลการเรียนเมื่อครบกำหนดหลักสูตรเพื่อประสานงานในเรื่องการส่งข้อมูล
                (9)  ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อจัดสรรงบประมาณ
รายหัวผู้เรียนให้กับโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล  เมื่อจัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร  ในอัตรา  700 บาท ต่อ 1  คน  ต่อหลักสูตร  100  ชั่วโมง (สำหรับค่าเรียนส่วนที่เกินผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง)
                  

               (10)   จัดทำรายงานผลและสรุปผลการดำเนินงาน


                (11)   ติดตามผลผู้เรียนในด้านความพึงพอใจ   การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่ดีขึ้น

ข้อ 5   ระยะเวลาความร่วมมือ              

             บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือนี้ทั้งสองฝ่าย ตกลงให้มีผลนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป  หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อตกลงนี้เพื่อให้มีความเหมาะสม  หรือให้เป็นปัจจุบัน  สามารถดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของทั้งสองหน่วยงาน                 

             ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่         27    กรกฎาคม   พุทธศักราช   2550   เป็นต้นไป  

                                                  ลงชื่อ                                          
(นางสาววิไล   อิศโสภณ)   
                                                          (นายกิตติ   พัฒนวิวัฒน์)
เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา                        
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน                                                                                                                                    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา