เรียนรู้ดูตัวอย่าง MOU คูปองการศึกษา

              วันนี้ ครูวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ ได้รีบทำตัวอย่าง MOU ให้ศูนย์กศน.อำเภอเอาไปดูและเร่งจัดทำ ที่ขันอาสาจะเริ่มก่อนคือกศน.อำเภอเมืองและกศน.อำเภอบางปะกง ครูวัชรินทร์ ได้ร่างมาให้พร้อมไปปรับหรือนำไปใช้ได้ทันที ด้วยพรุ่งนี้เธอต้องเดินทางไปราชการที่ระยอง จึงเสนอเรื่องไว้ เพื่อความไวเป็นต่อ ผมจึงนำมาเผยแพร่แก่กศน.อำเภออื่น ๆ ได้เตรียมตัว เตรียมทำด้วยเพราะเรื่องนี้ต้องทำทุกที่เป็นนโยบายให้นำร่องต้องลองทำ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมต่อไป   มาดูตัวอย่างของ กศน.เมือง ครับ

 

บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ ระหว่างศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กับ โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชน
รูปแบบคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
********************************

          บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง
                ก)   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  โดยนายกิตติ   พัฒนวิวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
               

               ข)  โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2)  โดย
นางสาววิไล  อิศวโสภณ  ตั้งอยู่เลขที่  402  ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ตำบลโสธร  อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
                

               โดยที่  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล  โดยมีรายละเอียดและข้อตกลงดังนี้

ข้อ 1  วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง 
                

                1.1  เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2)โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรากับหน่วยงานภาครัฐได้แก่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชิงเทรา


                1.2  เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาโครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  
               

               1.3  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการได้รับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
               

               1.4  เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนเอกชนและเป็นการขยายเครือข่ายการศึกษาให้มากขึ้น
 

ข้อ 2    สถานที่ในการดำเนินงาน
                โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่เลขที่  402  ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ตำบลโสธร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
     

ข้อ 3  ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลเชิงเทรา                

               (1)  แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาเสริมสวย  โดยระบบคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา               

              (2)  การประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน                

              (3)  ส่งข้อมูลผู้เรียนให้  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคน
                (4)  กำหนดหลักสูตร  แจ้ง ตารางเวลาเรียนและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาของโครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                (5)  จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะฝีมือ และความรู้ให้กับผู้เรียน
                

                (6)  ประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  บันทึกผลการเรียนรู้ตามแบบของโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล
                (7)  จัดทำข้อมูลผลการเรียนและรายงานผลการเรียนการจบหลักสูตรของผู้เรียนทุกคน ตามแบบที่ กศน.เมืองฉะเชิงเทรากำหนด  เพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
               

                (8)  จัดทำหลักฐานการขอรับโอเงินตามแบบที่  กศน.เมืองฉะเชิงเทรากำหนด  พร้อมแนบหลักฐานของผู้เป็นเจ้าของกิจการและสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร                 

                (9)  ออกใบเสร็จรับเงิน  เมื่อได้รับโอนเงินจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายใน  15 วัน นับจากวันที่ได้รับโอนเงิน  

ข้อ  4   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
                (1)  จัดทำเอกสารบันทึกข้อตกลง  และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครผู้เรียน 
                (2)  จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับผู้เรียน
                (3)  บันทึกข้อมูลรายคน  ลงทะเบียนผู้เรียน
               

                 (4)  ส่งข้อมูลผู้เรียนให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพื่อจัดสรรบัตรคูปอง  รับบัตรคูปองตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตามรายชื่อ  บันทึกข้อมูลเลขบัตรคูปอง                  

                (5)  จัดส่งคูปองผู้เรียนไปยังสถานศึกษา               

                 (6)  นิเทศตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ               

                 (7)  ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดทำโครงการ                

                (8)  ติดตามผลการเรียนเมื่อครบกำหนดหลักสูตรเพื่อประสานงานในเรื่องการส่งข้อมูล
                (9)  ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อจัดสรรงบประมาณ
รายหัวผู้เรียนให้กับโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล  เมื่อจัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร  ในอัตรา  700 บาท ต่อ 1  คน  ต่อหลักสูตร  100  ชั่วโมง (สำหรับค่าเรียนส่วนที่เกินผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง)
                  

               (10)   จัดทำรายงานผลและสรุปผลการดำเนินงาน


                (11)   ติดตามผลผู้เรียนในด้านความพึงพอใจ   การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่ดีขึ้น

ข้อ 5   ระยะเวลาความร่วมมือ              

             บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือนี้ทั้งสองฝ่าย ตกลงให้มีผลนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป  หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อตกลงนี้เพื่อให้มีความเหมาะสม  หรือให้เป็นปัจจุบัน  สามารถดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของทั้งสองหน่วยงาน                 

             ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่         27    กรกฎาคม   พุทธศักราช   2550   เป็นต้นไป  

                                                  ลงชื่อ                                          
(นางสาววิไล   อิศโสภณ)   
                                                          (นายกิตติ   พัฒนวิวัฒน์)
เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา                        
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน                                                                                                                                    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา      

               

               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#วัชรินทร์#กศน.ฉะเชิงเทรา#ดิศกุล#mou

หมายเลขบันทึก: 113550, เขียน: 22 Jul 2007 @ 16:20 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก


ความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 
  • โอโห ผอ ทำงานเป็นระบบจังเลยครับ
  • ดีใจที่มีคนเก่งๆๆแบบ ผอ
  • ขอบคุณครับ

ขอบคุณอาจารย์ขจิต ครับ ยังคงความว่องไวดั่งกามนิตย์หนุ่มเหมือนเดิม

เขียนเมื่อ 

ศบอ.บางปะกงจะดำเนินการให้ลุล่วงตามนโยบายอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ค่ะ

เด็กบ้านสามขา
IP: xxx.143.146.138
เขียนเมื่อ 
รับทราบข้อตกการทำmouเรื่องคูปองการศึกษา
เสือตัวที่ 11
IP: xxx.113.17.173
เขียนเมื่อ 
ขอปรบมือให้กับทั้ง 2 สถานศึกษา ศบอ.เมือง และศบอ.ปางปะกงที่มีจิตอาสานำทางไปก่อน ในการจัดคูปองการศึกษา  การนำตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมาให้ดูเป็นตัวอย่างจะช่วยให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน สถานศึกษาต่าง ๆ หากได้แนวทาง และมีศักยภาพก็น่ามาลองดูกันสักตั้ง
ชูวิทย์ ศบอ.บางปะกง
IP: xxx.157.136.194
เขียนเมื่อ 
    เห็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้แล้ว.....การดำเนินการคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป......     

ดีจังเลยค่ะ ผอ.  ขอชื่นชมนะคะ

แต่ คูปองการศึกษาของเด็กพิการ  ที่มมส.  ไม่เคยได้เลยอ่ะค่ะ  สงสัยไม่มีเหลือให้เด็กระดับอุดมศึกษาเนอะ

ศบอ.บางคล้า
IP: xxx.143.146.124
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.ศนจ.ฉช.
        ขอชื่นชมกับข้อตกลง  MOU ที่ อ.วัชรินทร์ ได้จัดทำรูปแบบให้กับ  ศบอ.ต่าง ๆ ที่จะนำไปปรับใช้ได้อย่างสะดวก
                                          

 

 

การศึกษาจะก้าวไกลถ้าร่วมใจกันพัฒนา

เป็นวิธีร่วมกันทำงานที่ดีมากค่ะ
คนนอกโรงเรียน
IP: xxx.143.146.138
เขียนเมื่อ 

เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ชาว กศน.แปดริ้วร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษานอกโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคม ขอเป้นกำลังใจให้นะครับ

ขอบคุณ คุณหนิงครับP ที่มาเยือน สงสัยอุดมศึกษาคงไม่มีคูปองมั๊งครับ รัฐจัดให้กลุ่มพลาดโอกาสการศึกษาก่อน

คุณรุ้งระพี คุณเด็กบ้านสามขา คุณเสือตัวที่๑๑ คุณชูวิทย์ คุณศบอ.บางคล้า คุณคนนอกโรงเรียน ครับ

ขอให้ช่วยกันทดลองดำเนินการคูปองการศึกษา เพื่อหาแนวทางพัฒนากันต่อไปนะครับ วันนี้ผมได้เชิญประชุมผอ.กศน.อำเภอและได้ตกลงให้ทุกอำเภอลงมือทำแล้วครับ

IP: xxx.123.196.66
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาการทางการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กับนักศึกษาให้มากที่สุดเป็นสิ่ที่น่าชื่นชมทั้งสิ้นครับ เพราะบุคคลเหล่านี้เค้าโดนความผิดพลาดทั้งต่อตนเอง และสังคม  เราน่าจะเป็นทางเลือกที่เค้ารู้สึกภูมิสนใจ และเห็นถึงความสำคัญของเราที่ให้โอกาสเค้า   

ขอบคุณ คุณไม่แสดงตนครับ

นายเสน่ห์ อุ่นนาวงษ์ ศบอพนมสารคาม
IP: xxx.27.112.109
เขียนเมื่อ 
       งานคูปองการศึกษา  การจัดการศึกษาสายอาชีพอยู่ระหว่างดำเนินการในการอยู่ครับ เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ จึงต้องศึกษาอย่างระเอียดในเงื่อนไขต่างๆครับ หวังคงดำเนินการได้ในภาคเรียนนี้ครับ
อนันต์ ตันไล้
IP: xxx.136.218.33
เขียนเมื่อ 
กศน.พนมสารคาม ทำ MOU ร่วมจัดคูปองส่งเสริมการศึกษากับเทศบาลตำบลเกาะขนุนแล้ว

ขอบคุณคุณเสน่ห์ ครับ

ขอบคุณผอ.อนันต์ ครับ สามารถดำเนินงานคูปองการศึกษาได้แล้ว เป็นแบบอย่างแก่ กศน.อำเภออื่นต่อไป