การจัดการด้านเครื่องมือ

เครื่องมือ
เครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ GEN. 7  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวก                 โรงพยาบาลได้จัดระบบเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก   ภายใน โร งพยาบาลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  โดยในการจัดซื้อ จัดหา อ้างอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  .. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 .. 2535  ซึ่งระบบภายในเบื้องต้นมีการจัดการดังนี้  1.หลักเกณฑ์และกลไกในการคัดเลือก/ประเมินเครื่องมือและอุปกรณ์   แนวทางในการรับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ 1.ฝ่าย/งานที่ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับมาพร้อมในบันทึกขออนุมัติ จำนวน  1-3  คน  ตามจำนวนราคาการจัดซื้อ                2.การส่งพัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ส่งที่คลังยา พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน/อื่นๆส่งที่คลังพัสดุ(ข้างคลังยา)3.เจ้าหน้าที่ ที่รับสิ่งของ/ครุภัณฑ์ จะต้องลงรายละเอียดการรับในสมุดลงทะเบียนการรับตามรายละเอียดลักษณะสิ่งของ/ครุภัณฑ์  โดยละเอียด4.เจ้าหน้าที่ ที่รับต้องตรวจสอบครุภัณฑ์/สิ่งของ เปิดดู ตรวจสอบตามใบส่งของและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับที่ฝ่ายแต่งตั้งขึ้น5. คณะกรรมการตรวจรับ จำนวน  1-3 คน ต้องลงลายมือชื่อรับสิ่งของ/ครุภัณฑ์ ขั้นต้นที่จุดรับสิ่งของ/ครุภัณฑ์ กรณีไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ/ครุภัณฑ์ที่รับให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ                6.เจ้าหน้าที่ ที่รับสิ่งของ พัสดุครุภัณฑ์ต้องส่งเอกสาร/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/เอกสารประกอบอื่นๆให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ          7.เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน   15    วัน                                -คณะกรรมการตรวจรับในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชิ้นนั้นๆต้องเป็นคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของ/ครุภัณฑ์ ที่ลงลายมือชื่อในเอกสารการรับในครั้งแรก(ลายมือชื่อในตรายางประทับ)                                -งานการเงินรับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมจ่ายตามรายละเอียดงานการเงิน  เก็บข้อมูลสิ่งของ/ครุภัณฑ์ตามรายละเอียดทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนครุภัณฑ์ ลงข้อมูล                8.ฝ่าย/งานที่รับครุภัณฑ์ต้องลงลายมือชื่อรับสิ่งของ/ครุภัณฑ์ และลงทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นทะเบียนประจำฝ่าย/งาน      ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจรับ (ประจำฝ่าย/งาน)                 1.กรรมการหนึ่งในสามควรมีประสบการณ์/มีอาวุโส/มีความรับผิดชอบโดยตรง                2.กรรมการหนึ่งในสามควรเป็นผู้ขออนุมัติซื้อ/มีความต้องการครุภัณฑ์นั้นๆ                3.กรรมการหนึ่งในสามควรเป็นผู้มีความรู้ความใจในลักษณะคุณสมบัติของครุภัณฑ์นั้นๆ                4.การแต่งตั้งอาจน้อยกว่า 3  คนก็ได้หากราคาไม่เกิน 10,000 บาท

แนวทางในการแสดงความต้องการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์รอบปีงบประมาณ

                1.การขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์การแพทย์/สำนักงานจะต้องผ่านคณะกรรมการประสานงานด้านพัสดุ                 2.คณะกรรมการประสานงานด้านพัสดุจะมีการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์/สำนักงาน จำนวน 2 ครั้ง / รอบปีงบประมาณ (ประมาณเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน) 3.รายการครุภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร กลั่นกรองแล้ว จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจารณาตามลำดับ                 4.ฝ่ายงานที่ขอผู้อนุมัติควรมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ต้องการ(ถ้ามี)รวมทั้งข้อมูลครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในฝ่าย/งานประกอบการพิจารณา(ถ้ามีการขอข้อมูลเพิ่มเติม) 5.คณะกรรมตรวจรับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางในการรับและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ 6.การพิจารณาการจัดสรร คัดกรองครุภัณฑ์ ตามที่ฝ่าย/งานต่างๆเสนอจะพิจารณา 2 รอบ/ปีงบประมาณ โดยครั้งที่ 1 ประมาณก่อนวันที่  15  ตุลาคม และครั้งที่ 2 ประมาณก่อนวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี โดยที่รายละเอียดเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประสานงานด้านพัสดุแล้วนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลต่อไปตามลำดับ(ผังระบบการดำเนินการพัสดุ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chouwkomonความเห็น (0)