ความพอประมาณ

  ถ่อมตน  หมายถึง  การรู้จักประมาณตน 

 คือประมาณตนทางกาย หรือ  การบริโภคพอประมาณ  รู้จักกิน  รู้จักใช้ การใช้จ่าย

ทรัพย์ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป  ใช้จ่ายด้วยปัญญาพอเหมาะสมแก่ฐานะรายได้  และเศรษฐกิจ

ของครอบครัว ไม่หลงไหลไปตามสื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือตามแฟชั่นจนเกินฐานะของตน  เมื่อ

มีฐานะดีก็ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ด้อยโอกาส การกระทำต่างๆ ก็รู้ที่เหมาะที่ควร