ประเด็นปัญหาการค้าไทยลาว


จากสถิติการค้าปกติ และการค้าชายแดนไทย-ลาว แสดงให้เห็นว่า ยังมีโอกาสในการขยายการค้าระหว่างกันอีกมาก หากมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ ได้แก่<br />☸ ผู้ส่งออกสินค้าของไทยไปลาว ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชายแดน ขาดความเป็นนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ จึงเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเช่น เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน เป็นต้น<br />☸ ปัญหาค่าจ้างแรงงานที่มีระดับสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าของไทยมีราคาสูงขึ้น เป็นเหตุให้ไทยเสียตลาดบางส่วนให้กับเวียดนามและจีน<br />☸ สินค้าไทยระดับล่างมีราคาสูงกว่าสินค้าจากจีน และ เวียดนาม เนื่องจากการจัดเก็บอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรของกรมศุลกากรไทยมีอัตราสูงทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสินค้าไทยในระดับล่างจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้<br />☸ มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดนไทย - ลาวมาก ทำให้ สินค้าไทยที่ลักลอบเข้าไปในลาวมีราคาถูกกว่าสินค้าที่นำเข้าโดยถูกวิธี ทำให้สินค้าไทยเข้าไปแข่งขันกันเองในตลาดลาว<br />☸ สินค้าไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ส่งจักรยานยนต์และชิ้นส่วนลอกเลียนแบบที่มีราคาต่ำกว่าของไทยมาก และเวียดนามส่งสินค้าคุณภาพที่ต่ำกว่าทำให้ผู้บริโภคลาวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าไทย  นอกจากนี้ ยังมีผู้ส่งออกไทยบางรายนำสินค้าหมดอายุเข้าไป จำหน่ายในลาวทำให้สินค้าไทยเสียชื่อเสียง <br />   &nbsp;ประเด็นปัญหาภายในของลาว ปัญหาด้านนโยบายการค้าของลาว<br /> &nbsp;การนำเข้าสินค้าของลาวจะต้องกระทำผ่านหน่วยงานของรัฐที่ใช้ชื่อว่า ลาวขาเข้า- ขาออก (Society Lao Import-Export) โดยกระทรวงการค้าของลาวเป็นผู้ดูแลและกำกับ โดยนำเข้าและส่งออกสินค้าที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และผ่านบริษัทเอกชน (Private Company) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการค้าให้เป็นผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าตามประเภทหรือหมวดที่ได้รับอนุญาตจากรัฐแล้วเท่านั้น สำหรับผู้นำเข้ารายย่อยที่ไม่มีใบอนุญาต จะอาศัยการนำเข้า-ส่งออกผ่านบริษัทที่มีใบอนุญาต  ซึ่งต้องเสียค่านายหน้าร้อยละ 1-3 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า<br /> &nbsp;การลดและจำกัดจำนวนบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกของลาว ทำให้มีผู้ค้าขายลดลง โดยในลาวจะมีบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกประมาณ 150 บริษัท<br /> &nbsp;ระบบการค้าระหว่างประเทศของลาวยังไม่เป็นสากลและไม่มีความแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบบ่อยครั้ง และในแต่ละแขวงมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ส่งออก มีความสับสน และไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้<br />  &nbsp;มีการเข้มงวดในการนำเข้าสินค้า โดยกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทผู้นำเข้า ต้องมีสัดส่วนการนำเข้าต่อการส่งออกเท่ากับ 60 : 40 ทำให้ผู้นำเข้าลาวบางรายนำเข้าสินค้าจากไทยลดลง เนื่องจากไม่สามารถหาสินค้าส่งออกได้ครบตามสัดส่วนที่รัฐบาลกำหนด  นอกจากนั้น ยังจำกัดโควตาสินค้าที่จะนำเข้าบางรายการ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ทุกชนิด ข้าวสารทุกชนิด เหล็กเส้นทุกชนิด และรถบรรทุก เป็นต้น โดยการนำเข้าปูนซีเมนต์ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ <br /> &nbsp;ขั้นตอนการนำเข้า และการออกเอกสารของลาว มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า รวมทั้งต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าหลังจากที่สินค้ามาถึงท่าแล้วเท่านั้น และต้องยื่นขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมไปรษณีย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการเงิน การค้ากำแพงนครเวียงจันทน์ กรมภาษี กรมอากร เป็นต้น และต้องวางเงินค้ำประกันการนำเข้า-ส่งออก  <br /> &nbsp;การดำเนินนโยบายการค้าของลาว เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และให้ความสำคัญกับจีนและเวียดนามมากกว่าไทย โดยให้สิทธิพิเศษต่างๆเช่น คิดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนและเวียดนามต่ำกว่าสินค้าที่นำเข้าจากไทย 50 %<br /> &nbsp;ด้านการคมนาคมขนส่ง <br /> &nbsp;ค่าขนส่ง และค่าบริการในการนำเข้า-ส่งออก ค่อนข้างสูง ประกอบกับความตกลงขนส่งสินค้าผ่านแดนไทย-ลาวยังมีปัญหา เนื่องจากสินค้าจากลาวผ่านไทยไปประเทศที่สามไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม แต่ในทางกลับกัน สินค้าจากไทยผ่านลาวไปยังประเทศที่สาม ยังถูกเก็บค่าธรรมเนียม <br /> &nbsp;การขนส่งสินค้าทางบกของลาวจะใช้ทางรถยนต์ เนื่องจากลาวยังไม่มีระบบการขนส่งทางรถไฟ และเป็นลักษณะผูกขาด เส้นทางคมนาคมยังทุรกันดาร ต้องใช้เวลานาน และทำให้สินค้าได้รับความเสียหายได้ง่าย เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า นอกจากนั้น การกำหนดน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกสินค้าในแต่ละแขวงไม่เท่ากัน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น<br /> &nbsp;การขนถ่ายสินค้าของลาว เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร ทำให้เกิดการเสียเวลาและสินค้าเสียหาย เป็นเหตุให้การขนถ่ายสินค้าไม่เสร็จทันตามกำหนด ส่งผลให้บริษัทรับขนส่งสินค้าขาดทุนและไม่ยอมรับงาน<br /> &nbsp;การค้านอกระบบตามแนวชายแดน สืบเนื่องจากการที่ไทยและลาว มีชายแดนที่ยาวติดต่อกัน ทำให้มีช่องทางผ่านแดนธรรมชาติประมาณ 700 ช่องทาง ที่ประชาชนอาศัยเดินทางเข้า-ออก และมีการลักลอบนำสินค้าข้ามแดน ซึ่งสินค้าที่ลักลอบข้ามแดนมีมูลค่าเกือบเท่ากับการค้าปกติ ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของไทยที่อยู่ในลาว เนื่องจากสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามีต้นทุนต่ำกว่า ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องในระบบไม่สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้ผู้ทำการค้าลาวไม่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มาจากประเทศไทย เว้นแต่สินค้าที่มีข้อจำกัดไม่สามารถขนถ่ายโดยใช้เรือเล็กได้<br /> &nbsp;ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ<br /> &nbsp;แสดงความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือลาวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งประเทศไทย ได้ดำเนินการไปแล้วหลายช่องทาง อาทิ การลดภาษีสินค้าเกษตรนำเข้าภายใต้ WTO 23 รายการ การลดภาษีสินค้าวัตถุดิบและเกษตรอื่นๆ 39 รายการ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (AISP)จำนวน 186 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 และการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการในสาขาต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกันสนับสนุนให้มีการใช้การค้าระบบหักบัญชี (Account Trade) และให้มีสำนักงานตัวแทนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Exim Bank) ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย<br /> &nbsp;สนับสนุนภาคเอกชนของไทยมีส่วนเข้าไปส่งเสริมการผลิต โดยการให้ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และเมล็ดพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตต่อไร่สูง และรับซื้อสินค้าเกษตร ในลักษณะ Contract Farming โดยเฉพาะสินค้าที่ไทยยกเว้นภาษีนำเข้า เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ เนื่องจากลาวมีพื้นที่ว่างเปล่าจำนวนมากที่เหมาะสำหรับทำเกษตรกรรม และควรเสนอให้ลาวจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลผลิตกระจายไปตามจุดต่างๆที่สำคัญ เพื่อสะดวกและประหยัดค่าขนส่ง <br /> &nbsp;ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ไม่ควรปล่อยให้เนิ่นนาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของลาวได้มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับเวียดนาม                                      มีส่วนร่วม และชักชวนประเทศที่สาม หรือมูลนิธิต่างประเทศ เพื่อเข้าไปช่วยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในลาว เช่น สะพาน ถนน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการท่องเที่ยว<br /> &nbsp;ค่าขนส่งสินค้า ซึ่งมีลักษณะผูกขาดในลาว เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนในลาว ซึ่งหากภาครัฐทั้งของไทยและลาว ได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี