การทำหน้าที่ของทีมนำในการควบคุมกำกับการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา   ทีมนำได้จัดเวทีให้ทีมสหวิชาชีพต่างๆ  นำเสนอผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาต่อเนื่อง   เพื่อให้ทีมนำได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามพันธกิจและนโยบายหรือไม่   ผลลัพท์อยู่ในระดับใด   เป็นโอกาสที่ทีมนำสามารถชี้นำหรือสนับสนุน ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

    โดยได้กำหนดประเด็นในการติดตามดังนี้

  1. ทำตามพันธกิจหรือไม่
  2. คนในทีมมีบทบาทอย่างไร
  3. มีการดำเนินงานตรงพันธกิจหรือไม่
  4. มีแผนงานโครงการอย่างไร แบ่งผู้รับผิดชอบอย่างไร (เป็น QIT)
  5. มีแผนกำกับให้เป็นไปตามนั้นหรือไม่
  6. มี KPI อะไร ผลลัพท์เป็นอย่างไร  นำไปใช้อย่างไร
  7. มีการรายงานความก้าวหน้ากันภายในทีมอย่างไร
  8. มีการจัดการความรู้อย่างไร
  9. ในกรณีที่เป็นทีมนำทางคลินิก  ควรบอกคนภายนอกได้ว่า ผู้ป่วยแต่ละประเภท ในสถานการณ์ต่างๆ ควรให้การรักษาอย่างไร

    ซึ่งผลก็คือ   ส่วนใหญ่ทำได้ดี  ตามพันธกิจ  มีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเข็มมุ่ง   มีบ้างที่ทีมนำต้องให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง   ส่วนเรื่องที่เป็นอุปสรรคต้องการการช่วยเหลือจากทีมนำ    ทีมนำได้มอบหมายให้ศูนย์คุณภาพรวบรวมเพื่อนำไปพิจารณาจให้การสนับสนุนตามลำดับต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)