คุณธรรมนำความรู้ 

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการมอบนโยบาย"การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ" ว่าปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในขั้นวิกฤต จึงต้องปฏิรูปการปกครองกันใหม่ ดยเฉพาะในด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่รัฐบาลเห็นว่ายังด้อยอยู่ ดังนั้น รัฐบาลจึงกำหนดเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องหลักในการให้การศึกษาแก่เยาวชน เพราะหากไม่เร่งทำอะไรให้ดีขึ้น อาจถึงขั้นทำให้สังคมล่มสลาย

               "นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลชุดนี้กำหนดไว้ชัดว่าคุณธรรมนำความรู้ แทนความรู้คู่คุณธรรม พร้อมเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี โดยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้คุณธรรมเป็นฐานจะต้องเชื่อมโยงกับ 3 สถาบัน คือครอบครัว สถานศึกษา และศาสนา หรือ "บวร" คือบ้าน วัด โรงเรียน อย่างไรก็ตาม ศธ.ได้กำหนดเป็นโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทในการศึกษาของไทย โดยมอบให้แต่ละหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาพิจารณา และทบทวนสิ่งที่ทำอยู่แล้วว่ามีอะไร และมีสิ่งใหม่ที่จะเสริมเติมเต็ม โดยดึงเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นเครือข่าย รวมทั้งอาจต้องฟื้นกิจกรรมบางอย่าง เช่น กิจกรรมค่าย การบำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร เป็นต้น ในระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นที่พึ่งให้กับการศึกษาในระดับอื่นๆ ในการให้ความรู้ความเข้าใจ และเป็นตัวอย่างการเสริมสร้างคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์"
อ้างอิงจาก http://www.nidtep.go.th/buddhism/moral.htm

  พบกันทุกวันอังคาร วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
ของท่าน
เลขาธิการ กพฐ. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

เรื่องคุณธรรมนำความรู้ ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า
       • ควรมีการทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาตามหลักการคุณธรรมนำความรู้ มีการกำหนดคุณธรรมที่จะร่วมกันรณรงค์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ได้เน้นว่าไม่จำเป็นต้องไปกำหนดใหม่เพราะทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้มีอยู่แล้ว เช่น

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ : กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
“๑. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์....”
ดูได้จากจุดหมายของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรฐานการศึกษาของชาติ : กำหนดมาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ “คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก”
       • ควรมีการกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จเพื่อประเมินความก้าวหน้า
       • แต่ละเขตพื้นที่จะแสวงหาต้นแบบและประสบการณ์ในพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนมาใช้ประโยชน์ในการขยายผล จะยกย่องโรงเรียนที่มีนวตกรรมดีเด่นในเรื่องคุณธรรมนำความรู้ ทั้งนี้ ได้เห็นตัวอย่างที่บางเขตพื้นที่ได้นำเสนอว่ามีโรงเรียนดีๆ
เช่น โรงเรียนบ้านคำเที่ยงของ สพท. อุบลราชธานี เขต ๔ แต่เชื่อว่ายังมีอีกมากมาย
       • จะส่งเสริมให้โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยอาจนำร่องหลักสูตรที่ สพฐ. ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมาหกษัตริย์
ได้จัดทำขึ้น หรือนำตัวอย่างดีๆ ในเขตพื้นที่มาต่อยอดและขยายผลหรือสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความพร้อมทดลองปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องนี้ เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อาจ
ร่วมกันปรับหลักสูตรเรื่องเศรษฐกิจที่พอเพียง หรือกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยอาจร่วมกันจัดทำหลักสูตรคุณธรรมนำความรู้สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นต้น
       • จะส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนาสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องคุณธรรมนำความรู้
และส่วนกลางจะพัฒนาสื่อดีๆเพื่อเผยแพร่เช่นกัน ฉะนั้น น่าจะเป็นปีที่มีสื่อดีๆ เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
       • จะมีการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ ชุมชน ที่จะรวมกันเป็นเครือข่ายคุณธรรมอย่างกว้างขวาง ทั้งการพัฒนา เช่น ข้อเสนอที่จะมีการเข้าค่ายธรรมะอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือจัดกิจกรรมลูกเสือที่เข้มข้นต่อเนื่องตลอดปี หรือรณรงค์เรื่องการทำความดีอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจัดดนตรี กีฬา ละคร ที่เน้นเรื่องธรรมะ เป็นต้น

       • จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ทำกิจกรรมดีๆ เป็นแบบอย่างได้ทางสื่อมวลชน
โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำความดี
         • ในขณะเดียวกัน ต้องหาแนวทางที่จะสร้างภูมิต้านทานและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนด้วยการเสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบดูแลนักเรียนและระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

อ้างอิงจาก http://www.obec.go.th/kasama/tue_dec_12.htm

จากคุณธรรมนำความรู้ดังกล่าว
จึงอยากแลกเปลี่ยนรู้กับทุกท่านว่า ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร และมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ และยั่งยืน